Liberalare anställningsvillkor

Som en del av konkurrenskraftsavtalet har villkoren för anställning lindrats något. Ändringarna i lagen om arbetsavtal syftar till att skapa fler jobb. Prövotiden vid anställning förlängdes från början av 2017 från fyra till sex månader.
Det blir även möjligt att anställa en person som varit långtidsarbetslös på tidsbestämt avtal utan motiverad orsak. Dessutom förkortas arbetsgivarens återanställningsplikt efter en uppsägning från nio till fyra månader.

Samtidigt införs krav på att företag med minst 30 anställda som säger upp folk av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker ska ordna sysselsättningsfrämjande utbildning för de uppsagda. Värdet ska motsvara den anställdes månadslön eller arbetsplatsens medellön.
Vidare ska arbetsgivaren bekosta företagshälsovård för de uppsagda i sex månader efter att arbetsplikten upphört. Ändringarna gäller då arbetsförhållandet pågått minst fem år.

Publicerad: 2017-03-22 15:59:22
Arbetsgivarinfo

moderskapslonestod

Nytt stöd till arbetsgivare för lönekostnader till moderskapslediga

Sjukförsäkringslagen har ändrats så att arbetsgivare från 1.4.2017 får ersättning för de merkostnader som kvinnliga arbetstagares föräldraledigheter förorsakar. Ersättningen är en engångssumma på 2.500 euro.
Förutsättningarna är att den anställda får moderskapspenning, att arbetsgivaren betalat lön för minst en månad, att arbetsavtalet pågått minst tre månader före ledigheten samt att arbetsavtalet ingåtts för minst ett år. Arbetstagaren ska vidare arbeta minst 80 procent av ordinarie heltid i branschen.
Ersättningen söks hos FPA inom sex månader från det att föräldradagpenningsperioden upphört.

Publicerad: 2017-01-18 18:29:02
Arbetsgivarinfo

kontantmoms

Momsbeskattning enligt kontantprincipen möjligt för småföretag

Företag vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500.000 euro har från början av 2017 möjlighet att redovisa moms som ska betalas på
försäljning och moms som dras av för inköp enligt kontantprincipen. Förfarandet kan förbättra småföretagens likviditet.
Kontantprincipen ska tillämpas endast på försäljningar och inköp av varor och tjänster i Finland, inte på import eller export.
Läs mera här.

Publicerad: 2017-01-18 17:33:27
Nyheter

Många skatteändringar vid årsskiftet

Ett företagaravdrag på 5 procent av inkomsterna i beskattningen har införts från 2017. Avdraget gäller enskilda näringsidkare, jordbrukare och skogsägare samt öppna bolag och kommanditbolag och är en kompensation för att samfundsskatten stegvis sänktes till 20 procent samtidigt som kapitalskatten höjdes, vilket ledde till att personbolag och näringsidkare beskattades hårdare än aktiebolag.

Stor reform av moms- och arbetsgivarrutiner

* I fortsättningen ska deklarationer av moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som betalas på eget initiativ lämnas in elektroniskt om inte särskilda skäl föreligger för deklaration på papper.
* Webbtjänsten Skattekonto har ersatts med MinSkatt. Den nya tjänsten har samma funktioner som Skattekontot, men i en ny form.
* I början av 2017 skedde även många ändringar i betalningen, återbäringen och indrivningen av skatter på eget initiativ.
* Sättet att beräkna förseningsavgiften för skatter på eget initiativ ändrades.
* Val av skatteperioden för skatter på eget initiativ, såsom moms, har blivit mer flexibelt och gränsvärdena höjts.

Momsbeskattning enligt kontantprincipen införs

Företag vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500.000 euro ges möjlighet att redovisa moms enligt kontantprincipen. Förfarandet förbättrar småföretagens likviditet.

Publicerad: 2016-12-30 16:34:24
Nyheter

Varning för bluffakturor

Flera olika bluffakturor har sänts ut i slutet av året. Det gäller falska förnyelseavgifter för varumärken, grundlösa inkassokrav och uppdatering av kunduppgifter hos utländska företagsregister som är av försumbart värde, men kostar närmare tusen euro per år.


Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar varumärkesinnehavare till vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev där de uppmanas att betala en förnyelseavgift. Breven har vilseledande officiell prägel och hänvisar till autentiska registernummer. Mottagarna har av misstag trott att PRS har skickat breven, men det är således fråga om en form av bluffaktura som inte föranleder några åtgärder.

Obefogade kravbrev från falskt inkassobolag

Företag i hela Finland har under hösten fått brev med grundlösa inkassokrav från bolaget Suomen Luottovalvonta. I brevet hotas företagen med betalningsanmärkningar. Regionsförvaltningsverket i södra Finland som övervakar inkassobranschen konstaterar att bolaget inte har något samarbetsavtal med kreditkortföretagen och inte heller har något giltigt inkassotillstånd. Mottagarna uppmanas därför att reklamera kraven per e-post och att vid behov polisanmäla bolaget som sänt breven.

Gamla bluffare i ny upplaga

Två välkända bluffbolag har nyligen gjort nya utskick med så kallade uppdateringar av kunduppgifter. Det gäller European Business Number (EBN) i Hamburg och EU Business Register i Utrecht. Den som skriver på förbinder sig enligt de finstilta villkoren till ett treårigt avtal som kostar 890 respektive 995 euro per år. Bortkastade pengar enligt vår mening.

Publicerad: 2016-12-30 15:45:09
Nyheter

Evenemanget startade hösten 2013 under namnet Framsteget på initiativ av Sveriges tidigare generalkonsul på Åland Inrid Iremark och arrangeras gemensamt av företagarorganisationerna i samarbete med ländernas respektive ambassader samt Sveriges generalkonsulat på Åland.
Eventet inleddes med öppningstal av IT-, utbildnings- och kulturminister Tony Asumaa från Åland landskapsregering. Han anknöt till ett av träffens teman, finansiering, genom att berätta om sin crowdfunding-kanpanj som gav nytt kapital till investeringar i Amailas limonadfabrik.
Träffen som samlade ett trettiotal deltagare inom främst teknik, IT, konst, kultur och media rönte stor uppskattning och en fortsättning planeras nästa år. Till den internationella profilen bidrog utbutesstudenter från högskolan och Yrkesgymnasiets ekonomiprogram. På programmet stod dels korta inspirerande tal, workshops och diskussioner om finansiering, tillväxt och teambuilding. Träffen är också ett utmärkt tillfälle för nätverkande och att hitta nya affärskontakter, vilket även är ett av huvudmotiven bakom träffen.
Evenemangets huvudtalare var Ghita Wallin från start up-eventet Slush i Helsingfors, entreprenören Gustaf Borgefalk från rekryteringsföretaget SQORE i Stockholm, samt samt Arto Kulha och Lauri Peltonen från Nordea Accelerator, en företagsinkubator i Helsingfors.
Träffens mest uppskattade inslag var en övning i att uppträda inför investerare med en kort presentation av sitt företag och sina framtidsplaner. Juryn bestod av Anna-Kaarina Lipsanen från Finnish Business Angels Network, representaterna från Nordea Accelerator samt Gustaf Borgefalk.
Vid utvärderingen i samband med middagen på Smakbyn gav Lipsanen goda råd till de unga företagarna om vad man bör tänka på och vilka element som bör ingå i en "investor pitch".
Träffen avslutades på torsdagen med en föreläsning på temat teambuilding av VVD Johanna Backholm på PAF samt efterföljande grupparbete.