EU föreslår friare cabotage för lastbilar

EU-kommissionen har nyligen föreslagit att reglerna om cabotagerätt i vägtransporter ska lindras. Samtidigt ska förbättringar i chaufförernas arbetsvillkor införas.
I dag får en utländsk lastbil som levererar gods till Finland göra tre inrikes körningar inom en period på sju dagar. Därefter ska den utländska bilen lämna landet. Enligt det nya förslaget ska en utländsk lastbil kunna göra obegränsat antal transporter under fem dagars tid.
Avsikten med att tillåta tillfällig cabotagetrafik var att utländska bilar ska kunna ta returfrakt på hemresan istället för att köra tomma. Det har dock i praktiken visat sig omöjligt att övervaka systemet och utländska åkerier har kunnat dumpa priserna med låga löner. Som komplement till de friare reglerna vill kommissionen införa krav på att utländska chaufförer ska arbeta enligt respektive lands villkor. Därmed skulle finländska löner och arbetstidsregler gälla alla förare som utför transporter här i landet. Det skulle bland annat maximera arbetsveckan till sex dagar och sätta stopp för att tillbringa veckovilan i lastbilshytten.
Branschorganisationerna förutspår att debatten om det nya förslaget kommer att bli föremål för långa och svåra förhandlingar i ministerrådet och EU-parlamentet.

Publicerad: 2017-07-13 13:50:00
Nyheter

Oenighet om nya arbetstidslagen

Djup splittring uppges råda inom den arbetsgrupp som i ett års tid berett förnyelsen av arbetstidslagen. Enligt Kauppalehti är framför allt fackcentralen FFC och Företagarna i Finlands representanter missnöjda med innehållet i rapporten och hotar lämna avvikande åsikt, medan Finlands Näringsliv och de tekniska tjänstemännens fack är försiktigare.
Huvudsyftet med revideringen av lagen är att öka flexibiliteten och möjligheten till lokala avtal för att tillmötesgå förändringarna i arbetslivet. Bland nyhetena finns flexarbetstid, som innebär att arbetstagaren själv kan välja när arbetet utförs och timfördelningen på olika veckodagar. En förlängning av maximala veckoarbetstiden från 45 till 48 timmar föreslås, liksom att utjämningsperioden förlängs från fyra veckor till fyra månader och att skiftesarbete införs i flera branscher. Däremot bibehålls begränsningarna som rör nattarbete och dagens söndagsersättning.
FFC gillar inte de friare arbetstidsreglerna och betonar arbetarskyddsaspekten. Man vill behålla kravet på att endast förtroendemän ska kunna förhandla om villkoren utanför ordinarie arbetstid och hotar rentav att göra det till en tröskelfråga inför höstens kollektivavtalsförhandlingar.
Förslaget ska enligt planen publiceras den 7 juli för att sändas på remissrunda. Om tidtabellen håller kan lagen antas i september, då avtalsförhandlingarna inleds. Arbetsminister Jari Lindström (bf) uppges vara ovillig att ge arbetsagruppen förlängt mandat, trots att samma grupp även ska bereda en förnyelse av semesterlagen fram till sista juni nästa år.

Publicerad: 2017-06-30 12:44:00
Arbetsgivarinfo

Kortare karenstid vid sjukdom för företagare

Företagarens karenstid vid sjukdom förkortas från fyra dagar till en dag. Ändringen avses träda i kraft från början av 2018.
Reformen finansieras med en höjning av sjukförsäkringsavgiften som ingår i Företagarnas pensionsförsäkringspremie (FöPL). Kostnaden för en företagare med medelinkomst (23.000 euro per år) blir omkring 55 euro per år, medan sjukdagpenningen på den nivån är drygt 54 euro per dag.
Bakom reformen ligger en utredning som visar att hela 72 procent av de egna företagarna under det senaste året gått på jobb fastän de varit sjuka. En femtedel uppgav att de jobbat över tio dagar trots sjukdom. Samtidigt framkom att två av tre företagare inte ansökt om sjukdagpenning från FPA på grund av att karenstiden inte uppfyllts.

Publicerad: 2017-06-12 13:41:14
Arbetsgivarinfo

Vanligaste svenska sedlarna byts ut i sommar

Alla näringsidkare som tar emot svenska kontanter bör uppmärksamma att det stora utbytet av sedlar och mynt fortsätter under 2017.
Gamla svenska 100- och 500-kronorssedlar blir ogiltiga i butik den 1.7.2017. De kan sättas in på bank till 30.6.2018 och därefter lösas in mot avgift hos Riksbanken. Sedlarna ersätts av de nya utgåvorna i serien med svenska kulturpersonligheter.
Även gamla 1-, 2- och 5-kronorsmynt blir ogiltiga som betalningsmedel den 1.7.2017, men kan sättas in på bank senast 31.8.2017. Riksbanken löser inte in ogiltiga mynt.
Läs mera här.

Publicerad: 2017-05-04 15:31:00
Nyheter

Liberalare anställningsvillkor

Som en del av konkurrenskraftsavtalet har villkoren för anställning lindrats något. Ändringarna i lagen om arbetsavtal syftar till att skapa fler jobb. Prövotiden vid anställning förlängdes från början av 2017 från fyra till sex månader.
Det blir även möjligt att anställa en person som varit långtidsarbetslös på tidsbestämt avtal utan motiverad orsak. Dessutom förkortas arbetsgivarens återanställningsplikt efter en uppsägning från nio till fyra månader.

Samtidigt införs krav på att företag med minst 30 anställda som säger upp folk av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker ska ordna sysselsättningsfrämjande utbildning för de uppsagda. Värdet ska motsvara den anställdes månadslön eller arbetsplatsens medellön.
Vidare ska arbetsgivaren bekosta företagshälsovård för de uppsagda i sex månader efter att arbetsplikten upphört. Ändringarna gäller då arbetsförhållandet pågått minst fem år.

Publicerad: 2017-03-22 15:59:22
Arbetsgivarinfo

Evenemanget startade hösten 2013 under namnet Framsteget på initiativ av Sveriges tidigare generalkonsul på Åland Inrid Iremark och arrangeras gemensamt av företagarorganisationerna i samarbete med ländernas respektive ambassader samt Sveriges generalkonsulat på Åland.
Eventet inleddes med öppningstal av IT-, utbildnings- och kulturminister Tony Asumaa från Åland landskapsregering. Han anknöt till ett av träffens teman, finansiering, genom att berätta om sin crowdfunding-kanpanj som gav nytt kapital till investeringar i Amailas limonadfabrik.
Träffen som samlade ett trettiotal deltagare inom främst teknik, IT, konst, kultur och media rönte stor uppskattning och en fortsättning planeras nästa år. Till den internationella profilen bidrog utbutesstudenter från högskolan och Yrkesgymnasiets ekonomiprogram. På programmet stod dels korta inspirerande tal, workshops och diskussioner om finansiering, tillväxt och teambuilding. Träffen är också ett utmärkt tillfälle för nätverkande och att hitta nya affärskontakter, vilket även är ett av huvudmotiven bakom träffen.
Evenemangets huvudtalare var Ghita Wallin från start up-eventet Slush i Helsingfors, entreprenören Gustaf Borgefalk från rekryteringsföretaget SQORE i Stockholm, samt samt Arto Kulha och Lauri Peltonen från Nordea Accelerator, en företagsinkubator i Helsingfors.
Träffens mest uppskattade inslag var en övning i att uppträda inför investerare med en kort presentation av sitt företag och sina framtidsplaner. Juryn bestod av Anna-Kaarina Lipsanen från Finnish Business Angels Network, representaterna från Nordea Accelerator samt Gustaf Borgefalk.
Vid utvärderingen i samband med middagen på Smakbyn gav Lipsanen goda råd till de unga företagarna om vad man bör tänka på och vilka element som bör ingå i en "investor pitch".
Träffen avslutades på torsdagen med en föreläsning på temat teambuilding av VVD Johanna Backholm på PAF samt efterföljande grupparbete.