top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Lagändring möjliggör partiell sjukdagpenning för allt fler

En ändring av sjukförsäkringslagen gör det lättare att få sjukdagpenning på deltid. Avsikten är att få människor att stanna kvar i arbetslivet och återgå till heltidsarbete. Ändringarna trädde i kraft vid årsskiftet.

FPA kan betala partiell sjukdagpenning om en person är arbetsoförmögen men trots det kan sköta en del av sina arbetsuppgifter utan att äventyra sin hälsa eller sitt tillfrisknande.

Definitionen av heltidsarbete som en förutsättning för partiell sjukdagpenning ändras så att det räcker med en ordinarie arbetstid på minst 30 timmar i veckan. Ändringen gör det lättare för anställda att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete efter sjukfrånvaron.

Den nya definitionen tillämpas på deltidsarbete som börjar den 1 januari eller senare.

Dessutom förlängs maximitiden för partiell sjukdagpenning från 120 till 150 vardagar.

Det förbättrar möjligheterna att återgå till heltidsarbete i de fall där den nuvarande maximitiden inte räcker till för att återställa arbetsförmågan.

Den nya lagen ska tillämpas i situationer där den nu gällande maximitiden inte har gått ut före årsskiftet.

En förutsättning för partiell sjukdagpenning har varit att personen börjar arbeta deltid först efter att ha varit borta från arbetet under Kravet på sjukfrånvaro under självrisktiden för sjukdagpenningen avskaffas. Det är framöver således möjligt att börja arbeta deltid genast efter att arbetsoförmågan har konstaterats. Ett villkor är att arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om det och att deltidsarbetet inte äventyrar arbetstagarens hälsa och återhämtning.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page