top of page
  • Skribentens bildAdmin

Nytt kollektivavtal för elinstallationsbranschen från 1 mars 2015


De eltekniska arbetsgivarna STTA och elfacket enades den 6.2 efter långa och svåra förhandlingar om ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Avtalet gäller perioden 1.3.2015-31.1.2017, men ska ännu godkännas slutgiltigt den 26.2. Lönerna höjs i enlighet med arbetsmarknadens generella sysselsättnings- och tillväxtavtal med 12 cent per timme eller 20 euro per månad. Lönerna höjs från den löneperiod som inleds närmast efter 1 mars 2015. Därtill betalas med marslönen en engångssumma på 20 euro för februari 2015. I uppgörelsen ingår även en förnyelse av ackordsavtalet från 1.6.2015. Det andra årets lönehöjningar sker den 1.2.2016 med 0,4 procent.


Inga undantag längre efter årsskiftet vid anmälningar om byggande


Skatteförvaltningen meddelar att det från 2015 inte längre går att lämna in bristfälliga anmälningar om byggande. Det lindrigare förfarandet gällde i början efter att det nya anmälningsförfarandet trädde ikraft i juli. För arbete som utförs efter årsskiftet måste uppgifter om entreprenader som lämnas in innehålla kontaktuppgifter för utländska entreprenörer, uppgifter om arbetstiden för inhyrd arbetskraft och alla obligatoriska uppgifter. Uppgifterna om arbetstagare måste innehålla arbetsgivarens kontaktuppgifter, identifieringsuppgifter för den som anlitar hyrd arbetskraft och identifieringsuppgifter för arbetstagaren.

Obligatoriska uppgifter som ska kompletteras I fråga om uppgifterna för december 2014 med inlämning i februari 2015 gäller fortfarande det lindrigare förfarandet, men i mars ska alla obligatoriska uppgifter lämnas in.

0 kommentarer

Comments


bottom of page