top of page

Sänkt räntetak och skärpta villkor för konsumentkrediter från september

Lagstiftningen om snabblån och andra konsumentkrediter ändras från och med den 1 september 2019. Till följd av ändringen utvidgas bestämmelserna om räntetak till att gälla nästan alla konsumentkrediter, inte bara snabblån.

Utanför regleringen lämnas enbart sådana bostadskrediter där bostaden eller annan egendom har ställts som säkerhet samt köp av fordon på avbetalning, till exempel bilar.

Prisregleringen ändras från en modell som är bunden till den effektiva räntan för krediten till en modell som separat reglerar räntan och andra kreditkostnader. I framtiden är den övre gränsen för krediträntan 20 procent.

Dessutom begränsas rätten att ta ut andra kreditkostnader än ränta av konsumenten. Andra kreditkostnader än ränta får per dag uppgå till högst 0,01 procent av det kreditbelopp eller den kreditgräns som anges i kreditavtalet under kreditavtalets giltighetstid. De årliga kreditkostnaderna får dessutom inte överstiga 150 euro. Kreditkostnader får inte heller tas ut av konsumenten i förväg för en längre tid än ett år.

Skäligare villkor och tuffa straff

Målet med ändringarna är att skapa en skäligare prissättning av de konsumentkrediter som bjuds ut, minska skuldproblemen som orsakas av dem och underlätta tillsynen över att lagen följs. Det blir också lättare för konsumenten att själv bedöma om kreditgivaren eller kreditförmedlaren följer lagen.

Om en kreditgivare eller kreditförmedlare bryter mot de bestämmelser som gäller räntetaket eller kreditkostnadstaket är konsumenten inte skyldig att betala ränta eller andra kreditkostnader. Detta förväntas effektivisera efterlevnaden av bestämmelserna.

Bestämmelserna om räntetaket och kreditkostnadstaket tillämpas på avtal som ingås efter att lagen träder i kraft. Bestämmelserna gäller därmed inte avtal som ingåtts före 1.9.2019

.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page