top of page


Länkar till Skatteförvaltningens beslut:
Naturaförmåner 2024

 

Skattefria resekostnadsersättningar 2024

 

Arbetsgivarens ansvar
 

Allmänt 

För att anställa en utomstående person krävs noggrann planering. När anställningsförhållandet uppstått omfattas man av arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. 
Läs mera på Arbetarskyddets hemsida: Anställningsförhållande

Förutom lön och arbetsgivaravgifter ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Även små företag måste arrangera och betala företagshälsovård för sina anställda, vilket kostar från ca 200 euro per anställd och år. Nivån kan variera beroende på bransch och arbetsmiljöfaktorer.

 

Arbetsgivaravgifter 2024
 

Registrerade arbetsgivare 

Den som regelbundet betalar lön till en anställd omfattas också av skyldigheten att erlägga pensionsförsäkringspremie, socialskyddsavgift samt vissa andra försäkringspremier som finansierar den anställdes socialskydd. 
 

Pensionsförsäkringspremier

Gäller anställda i åldern 17-67 år. Arbetstagarens andel av premien är beroende av åldern och sedan 2017 finns en övre gräns för den förhöjda premien (nedre gräns 53 år, övre gräns 62 år). År 2024 är de aktuella födelseåren 1971 och 1962.
Pensionsreformen från 2017 påverkar även t ex villkoren för ålderspension, bl a upphör deltidspensionen.
Läs mera om pensionsreformen här.  Välj 2017 i menyn.

 

ArPL (17-67 år)

Premien är i medeltal 25,2 %.

• Avtalsarbetsgivare:
lönesumma 2022 <2.251.500 €: premie 25,12 %
löner 2.251.500 - 36.024.000 €: 24,98 %
löner > 36.024.000 €: 24,95 %
- under 53 år / över 62 år, arbetstagarens andel 7,15 %
- 53-62 år, arbetstagarens andel 8,65 %
Inkomstens nedre gräns 68,57 €/mån
Då lönesumman 2022 är över 2.251.500 € påverkas premien även av företagets egna invalid- och arbetslöshetspensioner.

Tillfälliga arbetsgivare: premie 26,12 %
Villkor: inga fast anställda, löner max 9.821 €/ 6 mån.

 

FöPL (18-67 år)

Premien är 24,1 eller 25,6 %
- beroende på företagarens ålder, nedre gräns 53 år/1971 och övre gräns 62 år/1962 (liksom i ArPL)
Inkomstens nedre gräns 9.010 €/år (i medeltal 751 €/mån)
Maximal årsinkomst 204.625 €.
• Nya företagare erhåller 22 % rabatt under de första 48 månaderna. Premien blir då 18,798 eller 19,968 %, beroende på företagarens ålder.

 

LFöPL (18-67 år)

Premien är 13,014 eller 13,824 %
- beroende på företagarens ålder, nedre gräns 53 år/1971 och övre gräns 62 år/1962 (liksom i ArPL)
upp till en arbetsinkomst på 31.565
€/år.
- premien stiger successivt däröver och när arbetsinkomsten överstiger 49.602 €/år uppbärs baspremie, 24,1 eller 25,6 procent.

 

SJUKFÖRSÄKRINGsavgift

SF-avgiften (kallades tidigare socialskyddsavgift, SSA) har sänkts 2024. Den är nu 1,16 % av bruttolönen (lika för alla arbetsgivare).
Även om ingen förskottsinnehållning kan verkställas, ska socialskyddsavgiften betalas. Detta kan vara fallet exempelvis om lönen betalas enbart i form av naturaförmåner eller om ingen förskottsinnehållning enligt skattekortet behöver verkställas på lönen.

Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som är under 16 år eller som fyllt 68 år.

 

Arbetslöshetsförsäkringspremie 
(sköts av SYSSELSÄTTNINGSfonden, TVR)

 

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen 2024

Premien för arbetsgivare och arbetstagare har sänkts väsentligt.

Strukturella ändringar i arbetslöshetsförsäkringen gäller från 2016.

Betalningsskyldigheten kopplas inte längre till olycksfallsförsäkringsplikten (tidigare 12 arbetsdagar per år) utan gränsen för försäkringsskyldigheten anges i euro. Summan har höjts 2024. Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetslöshetspremie om lönen som betalats under ett kalenderår överstiger 1.500 euro.
 

Företagarbegreppet har ändrats
I fortsättningen är företagares betalningsskyldighet inte längre bundet till tecknande av en FöPL- eller LFöPL-försäkring. Maka eller sambo som arbetar i den enskilda näringsidkarens tjänst är inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Övriga familjemedlemmar i samma hushåll (barn eller föräldrar) räknas som delägare ifall de får lön. I fortsättningen är företagare även betalningsskyldiga för lönen från en bisyssla.

En lagändring från 1.7.2019 har förbättrat företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd, då de inte längre anses vara företagare ifall de endast är anställda och saknar bestämmanderätt i företaget. Läs mera här.

Premieuppgifter 2024

- gäller personer i åldern 18-64 år. OBS! Åldergränsen höjdes från 1.8.2022 till 18 år.

- arbetsgivarens andel för anställda om lönesumman högst 2.337.000 €: premien är  0,27 % 
- för den del av lönesumman som överskrider beloppet ovan är premien 1,09 %
- arbetstagarens andel 0,79 %.

Arbetsgivarens andel för ArPL-försäkrade delägares lönesumma är 0,27
 %
- delägarens egen premie 0,43 %.

 

Olycksfall- och grupplivförsäkring

För anställda ska även tecknas olycksfalls- samt grupplivförsäkring.
Olycksfallspremien är graderad enligt risklass, från 0,1 - 7,0 % och utgör i medeltal 0,7 %
 av lönesumman
Grupplivförsäkringen varierar men utgör cirka 0,06 %.
Nedre gränsen för försäkringsplikt har ändrats. Se nedan.

 

Lagen om olycksfall i arbete ändrades från 2016

Nedre gränsen för försäkringsplikten ändras från 12 arbetsdagar per år till en fast lönesumma. Summan har höjts 2024 och är nu 1.500 euro per år, per arbetsgivare.
Lagen föreskriven även en snabbare handläggning av ärenden som gäller olycksfall i arbete och yrkessjukdomar. Arbetsgivaren ska därför i fortsättningen alltid göra en anmälan om arbetsplatsolyckor inom tio vardagar från det att skadan inträffat. Försäkringsbolaget ska i sin tur fatta beslut om ersättning inom 30 dagar från det att man erhållit de utredningar som behövs för att kunna bedöma skadefallet.

 

Företagare omfattas inte längre 
Det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet för FöpL-försäkrade företagare upphörde den 1.1.2016. eftersom definitionen av företagare förenhetligas med arbetspensionslagstiftningen. Det innebär att delägare i ett aktiebolag som arbetar i ledande ställning i företaget och antingen ensam äger över 30 procent av aktierna eller tillsammans med familjen äger över 50 procent, samt den som är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag bör skaffa en frivillig försäkring för att trygga sitt olycksfallsskydd.

 

INKOMSTREGISTRET GÄLLER ÄVEN Tillfälliga arbetsgivare

Alla arbetsgivare som tillfälligt anställer någon för att utföra ett arbete eller en tjänst och som inte är ett hushåll, bör verkställa förskottsinnehållning enligt arbetstagarens skattekort samt erlägga socialskyddsavgift samt pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie enligt ovan.
Som tillfällig arbetsgivare räknas den som inte har fast anställda och betalar ut högst 9.821 euro i lön under sex månader.

Alla arbetsgivare ska från 1.1.2019 göra anmälan till inkomstregistret varje gång löner eller kostnadsersättningar (t ex km-pengar) har utbetalats. Anmälan ska lämnas senast den 5:e dagen efter utbetalning. Om man använder tjänsten palkka.fi görs anmälan automatiskt. Pappersanmälningar kan endast göras i undantagsfall av dödsbon och hushåll.
 

Rutinerna lindrades på en punkt 2020: Löneförskott som regleras under samma månad som de getts behöver ej anmälas separat.
 

Förseningsavgifter infördes från 2021

Inkomstregistrets två första verksamhetsår har varit en övergångsperiod, under vilken Skatteförvaltningen inte har påfört förseningsavgifter för försenade anmälningar. Med övergångsperioden har man velat försäkra sig om att prestationsbetalare tillägnar sig ett nytt sätt att anmäla uppgifter. Övergångsperioden för anmälan av löneuppgifter upphörde vid utgången av 2020.
 

Från början av 2021 påför Skatteförvaltningen förseningsavgifter, om de obligatoriska uppgifterna om betalda prestationer som ska anmälas till inkomstregistret anmäls först efter den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen.
Förseningsavgifter påfördes för första gången den 9.2.2021. Avgiften består av två delar, en dagsbaserad avgift på 3 euro, upp till 45 dagar, samt en procentbaserad del på en procent av den prestation som anmäls mer än 45 dagar för sent.
Exempel: En anmälan av en lön på 3.000 euro som anmäls 50 dagar för sent, ger en förseningsavgift på (45x3 + 3.000x0.01) dvs 135 + 30 euro, totalt 165 euro.

 

Tillämpningen av påföljdsavgifter har skärpts från 2022 och de tas nu ut för alla förseningar, inte bara pga "uppenbar likgiltighet".

Förmåns- och pensionsuppgifter införs i inkomstregistret

Inkomstregistret utvidgades från 2021, då anmälan av olika förmåner och pensioner inleddes. Den största producenten av förmånsuppgifter är FPA. Målet med reformen är att förbättra kvaliteten på myndighetsbesluten och snabba upp beslutsprocessen.

Från den 1.1.2021 anmäls även utbetalda förmåner så som pensioner, arbetslöshetsersättningar, sjukdagpenningar och barnbidrag till inkomstregistret. Det innebär att medborgarnas liv förenklas då färre uppgifter behöver kompletteras till myndigheterna.

Flera användare tillkommer

Från 2023 utökades antalet aktörer som har lagstadgad rätt att få uppgifter ur inkomstregistret. Bland dessa finns de nya välfärdsområdena, utredare av grå ekonomi, migrationsförvaltningen, skuldrådgivningen, rättshjälpen och intressebevakningen samt stämningsmännen. Dessutom kan uppgifterna i inkomstregistret användas av tullen och polisen vid brottsbekämpning och förundersökning.

Det har till 2024 också gjorts ändringar i anvisningarna om hur anmälningar görs, nya inkomstslag och tekniska preciseringar har tillkommit.

Ersätter årsanmälan
Anmälan till inkomstregistret ersätter årsanmälan till skatteförvaltningen samt pensionsbolag, olycksfallsförsäkringsbolag och TVR.

Läs mera om inkomstregistret här


 

bottom of page