top of page

Kort om företagets beskattning 

Förskottsbeskattningen

Företaget är skyldigt att betala skatt med en förskottsdebetsedel utgående från sin beskattningsbara inkomst. Det lönar sig att ge en uppskattning om företagets kommande omsättning och beskattningsbara inkomst redan i etableringsanmälan. Förskottet påförs nämligen enligt detta. Om det slutliga resultatet avviker från uppskattningen, kan du söka ändring i förskottet eller avlyftande av förskottet i sin helhet. 

 

Förskottsuppbördsregistret

Om du idkar näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet, bör du registrera ditt företag i förskottsuppbördsregistret. 

 

Arbetsgivarskyldigheter

Från början av 2010 deklareras arbetsgivarprestationerna i en periodskattedeklaration och de betalas på skattekontot i enlighet med deklarationsperiodens längd antingen en gång i månaden eller kvartalsvis.
Företag med liten omsättning ska deklarera och betala momsen, förskottsinnehållningarna, arbetsgivares socialskyddsavgift och källskatterna för perioder om tre månader eller ett kalenderår. Förfarandet gäller alla företagsformer. 

 

Deklarera i tid! 

Många betalare har trott att deklarationen eller betalningen kan sändas på förfallodagen, men den ska vara framme hos skatteverket den 7 (manuell) eller den 12 (elektronisk) dagen i den aktuella månaden. 

 

Anmäl löner till inkomstregistret

Alla arbetsgivare ska från 1.1.2019 göra anmälan till inkomstregistret varje gång löner eller kostnadsersättningar (t ex km-pengar) har utbetalats. Anmälan ska lämnas senast den 5 dagen efter utbetalning.

Från den 1.1.2021 anmäls även utbetalda förmåner så som pensioner, arbetslöshetsersättningar, sjukdagpenningar och barnbidrag till inkomstregistret. Det innebär att medborgarnas liv förenklas då färre uppgifter behöver kompletteras till myndigheterna.
 

Ersätter årsanmälan

Anmälan till inkomstregistret ersätter årsanmälan till skatteförvaltningen samt pensionsbolag, olycksfallsförsäkringsbolag och arbetslöshetsfonden (TVR). Läs mera här.

 

Förhandsavgörande

Nya rutiner för förhandsavgöranden hos skatteförvaltningen

Företag och samfund kan i de flesta skattefrågor i förväg få ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen. Detta utgör bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställandet av beskattningen i ett enskilt skatteärende. 
Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Beslutet är avgiftsbelagt.
Samfund och sammanslutningar kan även ansöka om avgiftsbelagd dispens för att kunna dra av oanvända förluster även om mer än hälften av aktierna eller andelarna har bytt ägare.
I momsärenden kan också skriftlig, avgiftsfri handledning sökas.

Centraliserad handläggning
Ansökningar från företag som handlar om förhandsavgörande eller dispens behandlas från och med början av år 2013 centraliserat vid Skatteförvaltningen. Därför har postadresserna för dessa ansökningar förändrats.

Ansökningar från rörelse- och näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag sänds på adressen: Norra Österbottens skattebyrå, PB 27, 90101 Uleåborg. 
Företag med hemort på Åland lämnar dock in sina ansökningar till Ålands skattebyrå.

Samfund (bl a aktiebolag och andelslag) lämnar från och med 1.3.2013 in sina ansökningar om förhandsavgörande och dispens till Nylands skattebyrå, PB 30, 00052 Skatt. 

Koncernskattecentralens kunder lämnar även i fortsättningen in sina ansökningar till Koncernskattecentralen, PB 10, 00052 Skatt.

Obligatorisk blankett
Ansökningarna om förhandsavgörande eller dispens formuleras fortsättningsvis fritt, men de ska bifogas till en följebrevsblankett. I följebrevet antecknas individualiseringsuppgifterna som gäller ansökan. 
Blanketten kan laddas ned här. 

Behandlingsavgifter
Exempel på  Skatteförvaltningens avgifter för förhandsavgörande:
Aktiebolag och andra samfund: grundavgift 1.260 euro + avgift enligt ärendetyp; momsbeskattning 255, förskottsuppbörd 145, förlustavdrag 575 e.
Centralskattenämndens avgifter:

Fysisk person, dödsbo eller sammanslutning (ej jordbruks-, närings- eller momsärenden): 980 euro. 

Samfund och ärenden som gäller beskattning av jordbruk, näringsverksamhet och moms: 2.520 euro.
Läs mera här.

 

bottom of page