top of page

Företagets skattedeklaration 
 

Inlämningstider för företagens skattedeklarationer för år 2023


Samfund
Aktiebolag, andelslag, sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och andra samfund lämnar alltid in sin skattedeklaration inom 4 månader från slutet av den månad då räkenskapsperioden gick ut, eller följande vardag. 
Samfund, vilkas räkenskapsperiod utgått t ex 31.12.2023, lämnar in sin skattedeklaration senast 30.4.2024.

 

Förskottskompletteringen ersattes 1.11.2017 av tilläggsförskott, dvs av förskott som betalas efter skatteårets utgång. Samtidigt förkortades den räntefria tiden för betalningen från fyra månader till en månad från utgången av räkenskapsperioden, dvs oftast 31.1. 

Bostadssamfund
För bostadssamfund gäller begränsad deklarationsskyldighet. Då vissa förutsättningar uppfylls behöver deklaration inte avges, men bokföring ska alltid föras.

Icke ömsesidiga fastighetsbolag ska alltid lämna in skattedeklaration 6B. 

Övriga bostads- och fastighetssamfund använder skattedeklaration 4 som ska lämnas elektroniskt.

 
Läs mera om beskattning av husbolag här.

Öppna bolag och kommanditbolag
Ett öppet bolag, kommanditbolag och annan näringssammanslutning lämnar in sin skattedeklaration (6A) oberoende av räkenskapsperiodens slut senast 2.4.2024.

Näringsidkare
Enskilda näringsidkare och yrkesutövare lämnar in sin skattedeklaration oberoende av räkenskapsperiodens slut senast 2.4.2024. Det gäller även den personliga kompletteringen av skatteförslaget.

 Skattedeklaration ska lämnas in även om man inte haft egentlig verksamhet under skatteåret.  Läs mera här. 

Jord- och skogsbruksidkare
Jordbrukare och momspliktiga skogsbruksidkare ska lämna in sin momsskattedeklaration och betala momsen senast 29.2.2024 om skatteperioden är ett kalenderår.

Den som endast idkar skogsbruk ska lämna inkomstdeklaration för skogsbruket (2C) samma dag.

Fastighetssammanslutningar och jord- och skogsbrukssammanslutningar (t ex dödsbon) ska lämna in skattdeklaration senast 29.2.2024.

Jordbrukare och deras makar lämnar sin inkomstdeklaration (blankett 2) den 2.4.2024.


Övriga skattskyldiga
Momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer, ska lämna in sin periodskattedeklaration och betala momsen för 2023 senast den 29.2.2024.

 

Privatpersoner

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner sänds ut i mars–april 2024. Korrigeringar ska lämnas in senast den 7.5, 14.5 eller 21.5 beroende på vilket datum som anges på blanketten.

Begränsat skattskyldiga

Inkomstdeklarationerna ska lämnas in senast den 21.5.2024.

Förlängd tid för deklaration

Av särskilda motiverade orsaker kan en skattskyldig beviljas uppskov med deklarationen. Tidsbrist, IT-problem, revisorer som är bortresta och liknande är inte godtagbara orsaker. Anhållan om förlängd tid ska göras senast på den sista ordinarie inlämningsdagen. Uppskov beviljas i regel i högst en vecka för näringsidkare och personbolag samt i högst två veckor för samfund.

 

Försenad deklaration

Om skattedeklarationen lämnas in för sent påförs i allmänhet en förseningsavgift på 50 euro. I praktiken debiteras avgiften när deklarationen är försenad mer än tre dagar. Ifall deklarationen avser avdrag som minskar skatten tas ingen avgift ut. Om försenade inkomstuppgifter anmäls efter att beskattningen är slutförd tas en skatteförhöjning ut med två procent av den tillagda inkomstens belopp.

 


Kontaktuppgifter:
Ålands skattebyrå, Torggatan 16, Mariehamn
Öppet: vardagar 9-16.15, sommar 9-15.

Nya telefonnummer från 1.2.2017:
Tel. växel: 029-512 001
Företagsbeskattning: 029-497 094 
Skattedirektör Maria Sagulin: 029-513 0006
Fax: 029-512 6102

För mera komplicerade ärenden, boka tid på förhand.

 

bottom of page