top of page

Revision

Revisionen är ett centralt verktyg för att säkerställa bokslutsrapporteringens felfrihet och transparens samt för att garantera företagens trovärdighet på kapitalmarknaden.

Revisionen utgör även en väsentlig del av företagens förvaltnings- och styrsystem. Trovärdigheten i den ekonomiska information som revisorerna lämnar är viktig förutom för de företag som är föremål för offentlig handel även för övriga företag och sammanslutningar. 
En revisor agerar i första hand i ägarnas eller medlemmarnas intresse men även andra intressegrupper, såsom borgenärer och myndigheter, drar nytta av revisionen. 
Revision omfattar granskning av bolagets eller stiftelsens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning under räkenskapsperioden. Avslutningsvis avger revisorn en revisionsberättelse. 

 

Nytt system för revisorsövervakning 2016

Från 1 januari 2016 svarar Patent- och registerstyrelsen (PRS) för godkännande av revisorer, registrering, tillsyn och andra uppdrag enligt den nya revisionslagen (1141/2015). Samtidigt upphörde de uppdrag som Centralhandelskammarens revisionsnämnd, handelskamrarnas revisionsutskott, Statens revisionsnämnd och OFR-nämnden skött.

Enligt den nya revisionslagen måste alla verksamma GRM-, CGR- och OFR-revisorer registrera sig i Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisorsregister senast den 31 mars 2016 för att bibehålla sin rätt att arbeta som revisor.

Revisorernas kompetens

Numera finns en gemensam grundexamen för alla revisorer, GR. Den kan byggas på med specialexamen CGR för revisorer i större bolag och samhälleligt viktiga institutioner (t ex banker och försäkringsbolag) eller OFGR för revisorer inom offentliga förvaltning. Inom näringslivet fanns tidigare två motsvarande kategorier av auktoriserade revisorer, GRM (Godkänd RäkenskapsMan) och CGR (av Centralhandelskammaren Godkänd Revisor).
För GR-examen krävs lägre högskoleexamen inom ekonomi,minst tre års praktisk erfarenhet av revision och redovisning samt godkänt GR-prov. Dessutom krävs att man uppfyller de allmänna kraven på lämplighet för yrket. Man får t ex ej vara straffad för ekonomisk brottslighet. För CGR-examen krävs högre högskoleexamen inom ekonomi.
Alla revisorsexamina arrangeras nu av Patent- och registerstyrelsen.


En söktjänst för att hitta en viss revisor eller söka revisorer på en viss ort finns här.
 

Revisorernas ålderSgräns har slopats

Revisionslagstiftningen ändrades den 31.12.2013 så att åldersgränsen på 70 år för revisorer (GRM, CGR och OFR) avskaffades. Motivet är att revisorernas verksamhet nu övervakas regelbundet, samt att åldersstrukturen i branschen är ogynnsam och att antalet pensioneringar ökar de närmaste åren. 
Ändringen gör det möjligt att förlänga yrkeskarriären. Den som fyllt 70 år och förlorat sin auktorisation och som vill fortsätta i yrket kan anhålla om att få tillbaka rättigheterna. 
   

Aktuella revisionsregler

Små bolag befriade från revision

Enligt den nya revisionslagen som trädde i kraft 1.1.2016 är de minsta företagen befriade från revisionstvånget på samma villkor som i den förra revisionslagen från 2007. Förutsättningen är att de underskrider minst två av följande gränsvärden:

  • omsättning 200.000 euro

  • balansomslutning 100.000 euro

  • i medeltal över 3 anställda
     

Högre krav på stora företag 

Minst en av de revisorer som företaget väljer skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning med CGR-revisor som huvudansvarig, om sammanslutningen är av allmänt intresse (vanligtvis: företagets aktier är föremål för offentlig handel) eller om bolaget eller stiftelsen under den avslutade räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande villkor:

  • balansomslutningen överstiger 25 000 000 euro

  • omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 50 000 000 euro

  • antalet anställda i sammanslutningen eller stiftelsen överstiger i medeltal 300
     

Revisorn måste vara auktoriserad

Kravet på revisorerna kompetens skärptes samtidigt, så att företag från år 2012 endast kan välja auktoriserade revisorer, antingen GR eller CGR. Lekmannarevisorer tillåts efter 2011 endast i föreningar, då med titeln verksamhetsgranskare.

Revisor obligatorisk i aktiva holdingbolag

En revisor ska dock alltid väljas i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper och som utövar inflytande på annan bokföringsskyldig, dvs aktiv koncernstyrning.
 

Ändringar även för Bostads Ab

För bostadsaktiebolag krävs auktoriserad revisor om bolaget omfattar minst 30 lägenheter eller ifall bolagsordningen så kräver. Kravet gäller bokslutsperioder som börjar 1.7.2010 eller senare. 
Den nya lagen om Bostadsaktiebolag från 1.7.2010 stadgar också att mindre bolag ska ha en verksamhetsgranskare som motsvarar lekmannarevisorn. Motivet är att trygga delägarnas intressen i små bolag. En sådan kan också vara motiverad i större bolag, i form av en person som bor i huset och kan följa med reparationer och förvaltning på nära håll.

 

bottom of page