top of page

Naturaförmåner 2017:
http://www.vero.fi/sv-FI/content/41509/8152

Skattefria resekostnadsersättningar 2017:
http://www.vero.fi/sv-FI/content/41497/8152

 

Arbetsgivarens ansvar

Allmänt 

För att anställa en utomstående person krävs noggrann planering. När anställningsförhållandet uppstått omfattas man av arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. 
Förutom lön och arbetsgivaravgifter ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Även små företag måste arrangera och betala företagshälsovård för sina anställda, vilket kostar från ca 200 euro per anställd och år. Nivån kan variera beroende på bransch och arbetsmiljöfaktorer.

Arbetsgivaravgifter 2017

Registrerade arbetsgivare 

Den som regelbundet betalar lön till en anställd omfattas också av skyldigheten att erlägga pensionsförsäkringspremie, socialskyddsavgift samt vissa andra försäkringspremier som finansierar den anställdes socialskydd. 
Till 2017 har reglerna för betalning av skatter på eget initiativ förändrats.
Läs mera här.

Pensionsförsäkringspremier

Gäller nu anställda i åldern 17-67 år. Arbetstagarens andel av premien är beroende av åldern och till 2017 har en övre gäns för den förhöjda premien införts (nedre gräns 53 år/1964, övre gräns 62 år/1955).
Pensionsreformen från 2017 påverkar även t ex villkoren för ålderspension, bl a upphör deltidspensionen.
Läs mera om pensionsreformen här.

ArPL (18-67 år)

Premien är i medeltal 24,4 %.

• Avtalsarbetsgivare:
lönesumma 2015 <2.044.500 €: premie 25,1 %
löner 2.025.000 - 32.712.000 €: 24,79 %
löner > 32.712.000 €: 24,76 %
- under 53 år / över 62 år, arbetstagarens andel 6,15 %
- 53-62 år, arbetstagarens andel 7,65 %
Inkomstens nedre gräns 58,19 €/mån
Då lönesumman ar över 2.025.000 € påverkas premien även av företagets egna invalid- och arbetslöshetspensioner.

• Tillfälliga arbetsgivare: 25,1 %
Villkor: inga fast anställda, löner max 8.334 €/ 6 mån

FöPL (18-67 år)

Premien är 24,1 eller 25,6 %
- beroende på företagarens ålder, nedre gräns 53 år/1964 och övre gräns 62 år/1955 (liksom i ArPL)
Inkomstens nedre gräns 7.645 €/år (i medeltal 637 €/mån)
Maximal årsinkomst 173.625 €.
 
Nya företagare erhåller 22 % rabatt under de första 48 månaderna. Premien blir då 18,798 eller 19,968 %, beroende på företagarens ålder.

LFöPL (18-67 år)

Premien är 12,744 eller 13,554 %
- beroende på företagarens ålder, nedre gräns 53 år/1964 och övre gräns 62 år/1955 (liksom i ArPL)
upp till en arbetsinkomst på 26.783 €/år.
- premien stiger successivt däröver och när arbetsinkomsten överstiger 42.088 €/år uppbärs baspremie, 24,1 eller 25,6 procent.

Socialskyddsavgift

SSA-avgiften har sänkts rejält till 1,08 % av bruttolönen (lika för alla arbetsgivare)
Även om ingen förskottsinnehållning kan verkställas, ska socialskyddsavgiften betalas. Detta kan vara fallet exempelvis om lönen betalas enbart i form av naturaförmåner eller om ingen förskottsinnehållning enligt skattekortet behöver verkställas på lönen.
Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som är under 16 år eller som fyllt 68 år.

Arbetslöshetsförsäkringspremie 
(sköts av arbetslöshetsförsäkringsfonden, TVR)

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen 2017

Premien för arbetsgivare har sänkts, medan arbetstagares och delägares egen andel har höjts.

Strukturella ändringar i arbetslöshetsförsäkringen från 2016

Betalningsskyldigheten kopplas inte längre till olycksfallsförsäkringsplikten (tidigare 12 arbetsdagar per år) utan gränsen för försäkringsskyldigheten anges i euro. Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetslöshetspremie om lönen som betalats under ett kalenderår överstiger 1.200 euro.

Företagarbegreppet ändras
I fortsättningen är företagares betalningsskyldighet inte längre bundet till tecknande av en FöPL- eller LFöPL-försäkring. Maka eller sambo som arbetar i den enskilda näringsidkarens tjänst är inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Övriga familjemedlemmar i samma hushåll (barn eller föräldrar) räknas som delägare ifall de får lön. I fortsättningen är företagare även betalningsskyldiga för lönen från en bisyssla.

Premieuppgifter 2017

- gäller personer i åldern 17-64 år
- arbetsgivarens andel för anställda om lönesumman högst 2.059.500 €: premien är  0,80 % 
- för den del av lönesumman som överskrider beloppet ovan är premien 3,30 %.
- arbetstagarens andel 1,60 %

Arbetsgivarens andel för ArPL-försäkrade delägares lönesumma är 1,00 %
 - delägarens egen premie 0,70 %

Olycksfall- och grupplivförsäkring

För anställda ska även tecknas olycksfalls- samt grupplivförsäkring.
Olycksfallspremien är graderad enligt risklass, från 0,1 - 7,0 % och utgör i medeltal 1,0 %. 
Grupplivförsäkringen varierar men utgör cirka 0,07 %.
Nedre gränsen för försäkringsplikt har ändrats. Se nedan.

Lagen om olycksfall i arbete ändrades från 2016

Nedre gränsen för försäkringsplikten ändras från 12 arbetsdagar per år till en lönesumma på 1.200 euro per år per arbetsgivare. Lagen föreskriven även en snabbare handläggning av ärenden som gäller olycksfall i arbete och yrkessjukdomar. Arbetsgivaren ska därför i fortsättningen alltid göra en anmälan om arbetsplatsolyckor inom tio vardagar från det att skadan inträffat. Försäkringsbolaget ska i sin tur fatta beslut om ersättning inom 30 dagar från det att man erhållit de utredningar som behövs för att kunna bedöma skadefallet.

Företagare omfattas inte längre 
Det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet för FöpL-försäkrade företagare upphör den 1.1.2016. eftersom definitionen av företagare förenhetligas med arbetspensionslagstiftningen. Det innebär att delägare i ett aktiebolag som arbetar i ledande ställning i företaget och antingen ensam äger över 30 procent av aktierna eller tillsammans med familjen äger över 50 procent, samt den som är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag bör skaffa en frivillig försäkring för att trygga sitt olycksfallsskydd.

 

Tillfälliga arbetsgivare

Alla arbetsgivare som tillfälligt anställer någon för att utföra ett arbete eller en tjänst och som inte är ett hushåll, bör verkställa förskottsinnehållning enligt arbetstagarens skattekort samt erlägga socialskyddsavgift. En tillfällig arbetsgivare lämnar deklaration av skatter på eget initiativ (tidigare periodskattedeklaration) varje gång löner har utbetalats. En elektronisk periodskattedeklaration ska vara Skatteförvaltningen till handa den 12:e dagen i deklarationsmånaden, men redan den 7:e dagen ifall den görs på papper. Från 2017 ska anmälningar göras elektroniskt, endast i undantagsfall på papper.
Arbetsgivaren ska också betala pensionsförsäkringspremie, ArPL, enligt ovan. 


Årsanmälan

Arbetsgivaren ska lämna en årsanmälan till skatteförvaltningen om utbetalda prestationer, verkställd förskottsinnehållning och betalningar. Årsanmälan ska lämnas senast vid utgången av januari efter det år då avgiften ska betalas.

Årsanmälan lämnas även till pensionsbolag, olycksfallsförsäkringsbolag och TVR.

bottom of page