Företagarens socialskydd

En egen företagare skyddas i olika situationer av arbetsoförmåga främst av den egna företagarpensionen, FöPL. 
Försäkringens inkomstnivå avgör storleken på dagpenning vid till exempel sjukdom och invaliditet, samt utgör grunden för den framtida ålderspensionen och familjepension ifall företagaren dör i förtid. 
För ett bredare skydd rekommenderas privata försäkringar,  t ex sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.

CORONASTÖD FÖR SMÅFÖRETAGARE
 

Arbetsmarknadsstödet för företagare återinförs i början av 2022

Företagarna har kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Rätten har baserat sig på en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Rätten till arbetsmarknadsstöd har förlängts i flera omgångar fram till den 30 november 2021. Avsikten är att trygga företagares ekonomi när pandemin fortsätter.
Enligt arbets- och näringsministeriet ska stödet återinföras för januari-februari 2022 och kan sökas retroaktivt när lagändringen är klar.

 

På vilka villkor kan en företagare få arbetsmarknadsstöd?

Arbetsmarknadsstödet är en form av arbetslöshetsförmån. En företagare kan enligt en temporär ändring få arbetsmarknadsstöd, om

  • företagarens arbete på heltid har upphört eller minskat till deltidsarbete

  • inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1.089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

Arbetet på heltid ska ha upphört eller inkomsterna minskat på grund av coronavirusepidemin.

Erhållande av arbetsmarknadsstöd som betalas på basis av en temporär ändring förutsätter inte att företagsverksamheten upphör.

Kontakt: AMS, tel 25 501. Läs mera här.

Företagarpensionen

Som företagare enligt lagen om pension för företagare (FöPL) betraktas delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag eller annat samfund och ensam innehar över 30 procent av aktiebolagets aktier eller rösträtt. Bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag är liksom näringsidkare alltid företagare.

FöPL-försäkring är obligatorisk för personer i åldern 18-67 år när den egna verksamheten pågått i minst fyra månader och inkomsten överstiger minimigränsen (se nedan). Försäkringen ska tecknas inom sex månader från att företagsverksamheten inletts. 
En företagare tjänar in pension med en viss procent av sin årliga FöPL-arbetsinkomst efter att man fyllt 18 år. Procentandelen ökar med företagarens ålder. Ju längre man arbetar, desto större blir alltså pensionen.

Försäkringens nivå kan väljas 
Inkomstnivån i FöPL-försäkringen fastställs oberoende av företagarens verkliga inkomst från företaget. I själva verket är det ju ofta så att företaget sällan visar någon större vinst de första åren, men företagaren behöver ändå ha ett fullgott socialskydd.
FöPL-premiens storlek är 24,1 eller 25,6 procent av den valda inkomstnivån, beroende på företagarens ålder. Gränserna är 53 resp. 62 år (födelseår 1968 eller 1959) varvid företagare mellan 53 och 62 år betalar den högre premien.
Inkomstens nedre gräns är 8.064 €/år (i medeltal 672 €/mån) och den maximala årsinkomsten 183.125 €. Premien är i sin helhet avdragbar i beskattningen.
Vid en inkomstnivå på 30.000 euro betalar man således 7.230 eller 7.680 euro per år i premie (dvs i genomsnitt 602 resp. 640 e/mån).

Nya företagare får premierabatt
Nya företagare som tecknar en FöPL får under de första 48 månaderna 22 procents rabatt på premien (enligt lagändring från 2013, tidigare 25 %). Det lönar sig således att från början fastställa en tillräckligt hög FöPL-inkomst.

Om företagsverksamheten avbryts under rabattperioden, sparas outnyttjade månader till personens nästa företagarfas.

Avbrott i företagarverksamheten
I allmänhet förblir FöPL-försäkringen gällande, även om företagarverksamheten är säsongbetonad eller det förekommer avbrott. 
Sjukledigheter eller moderskaps- och föräldraledigheter kan förorsaka tillfälliga avbrott i företagarverksamheten. Sommarkiosker och utförsåkningscentra är typiska företag med säsongbetonad verksamhet. 

Säsongsföretag
FöPL-försäkring förblir gällande, även om man verkar som företagare endast en del av året. Verksamhetens säsongbetonade karaktär bör beaktas när man fastställer arbetsinkomsten. 

Sjukdom och föräldraskap
FöPL-försäkringen avbryts inte för tillfälliga avbrott, såsom korta sjukledigheter. Om avbrottet drar ut på tiden är det skäl att kontakta försäkringsbolaget. 
Om företagaren inte arbetar under moderskapsledigheten kan försäkringen avslutas om företagaren så önskar. 
Pension tjänas inte in för den tid som försäkringen inte är i kraft. När företagarverksamheten startar på nytt efter moderskapsledigheten, ska företagaren teckna en ny FöPL-försäkring. 
Om företagaren arbetar under moderskapsledigheten ska försäkringen inte avslutas. Om arbetsinsatsen ändras, lönar det sig att justera arbetsinkomsten. 

FöPL-avgiften är flexibel
Under sådana år när det går bra för företaget kan man förbättra sitt pensionsskydd genom att betala högre FöPL-försäkringspremie. På motsvarande sätt kan man under ekonomiskt sämre år - eller om man till exempel blir sjuk och inte kan arbeta lika mycket som förut - tillfälligt betala en lägre FöPL-premie, utan att arbetsinkomsten behöver ändras permanent. 
Pensionstillväxten är bättre för de år när man betalar extra och sämre för de år när man flexar nedåt. 
Den flexibla betalningen gäller alltid endast ett kalenderår åt gången och under ett och samma kalenderår kan man flexa endast en gång. 
Ansökan om flexibel betalning görs under det kalenderår man vill utnyttja flexrätten. 
Begränsningar i flexrätten
I tillskottspremie kan man betala 10-100 procent av det sammanlagda beloppet av dina FöPL-premier. Premienedsättningen kan däremot vara endast 10-20 procent. Flexrätten förutsätter att FöPL-försäkringen är i kraft hela kalenderåret i ett och samma pensionsbolag. 
Flexrätten gäller inte nyetablerade företagare som får premierabatt, eller om man har obetalda FöPL-premier som förfallit till betalning, inte heller ifall man har fyllt 62 år före flexåret eller får arbetspension från Finland.

 

Företagarens lagstadgade olycksfallsskydd har upphört

Det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet för FöpL-försäkrade företagare upphörde den 1.1.2016 som konsekvens av att definitionen av företagare förenhetligades med arbetspensionslagstiftningen.
Det innebär att delägare i ett aktiebolag som arbetar i ledande ställning i företaget och antingen ensam äger över 30 procent av aktierna eller tillsammans med familjen äger över 50 procent, samt den som är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag bör skaffa en frivillig försäkring för att trygga sitt olycksfallsskydd.

 

Ersättning vid sjukdom

Sjukdagpenningen ersätter inkomstbortfallet under sjukledigheten. 
För företagare (FöPL) är självrisktiden från 1.1.2018  en vardag mot tidigare fyra. Företagare ansöker om dagpenningen från FPA men den utbetalas av pensionsförsäkringsbolaget.

Sjukdagpenningens storlek
Om man har en företagarpensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL), räknas  sjukdagpenningen ut på basis av den fastställda arbetsinkomsten, inte utifrån din faktiska löne- eller förvärvsinkomst från företagsverksamheten. 
Vid en arbetsinkomstnivå på 30.000 euro är sjukdagpenningen cirka 70 euro per vardag.

Både företagare och anställd
Om man driver företagsverksamhet som bisyssla och samtidigt har anställning hos en annan arbetsgivare betraktas både företagarpensionsinkomsten och löneinkomsten då dagpenningen beräknas.
Om man saknar företagarpensionsförsäkring räknas lön och förvärvsinkomstandel från företagsverksamheten som inkomst. Då företagaren arbetar i aktiebolag räknas endast löneinkomst som inkomst, dvs. inte dividendinkomst.

Begränsningar
Dagpenning betalas ut för högst 300 vardagar, dvs i cirka ett års tid. 
Efter 150 ersättningsdagar meddelar FPA hur länge dagpenning betalas ut. Om sjukledigheten inte räcker till för att återställa företagarens arbetsförmåga, ska man senast i detta skede ta reda på vård- och rehabiliteringsmöjligheter hos sin behandlande läkare.

Rehabiliteringsstöd
Den som riskerar att bli arbetsoförmögen och har ett yrke och en tillräckligt lång arbetshistoria, kan få rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen kan t.ex. bestå av arbetsprövning, arbetsträning, utbildning eller näringsunderstöd.
Rehabiliteringsstödet ersätter personens utkomst om en rehabilitering verkar möjlig, men sjukdagpenningsperioden på 300 dagar inte räcker till.

Invalidpension
Invalidpension beviljas om sjukledigheten eller rehabiliteringen inte uppskattas räcka till för att återställa arbetsförmågan. Pensionen kan betalas ut som full invalidpension eller delinvalidpension.

Deltidspension
Den som har fortsatt att arbeta trots sjukdom, men som önskar minska på arbetsmängden, kan överväga deltidspension efter man fyllt 58 år. Åldersgränsen stiger till 60 år för personer som är födda 1953 eller senare. 
Deltidspension förutsätter att man länge arbetat på heltid och att man kan ordna ett regelbundet deltidsarbete.

Familjepensionen reformeras
En makes eller någondera förälderns bortgång är en tung förlust, ofta också ekonomiskt. Familjepensionen ger då trygghet för den efterlevande maken och barnen. Försäkringsbolaget där företagaren haft sin FöPL-försäkring betalar familjepension till de efterlevande, änka/änkling och barn under 18 år.

En reform av familjepensionen som träder i kraft i början av 2022 förbättrar barnens och barnfamiljernas ställning. Det är en anpassning till samhällets och familjernas förändrade behov. Sambor som har ett gemensamt barn får rätt till familjepension. Den efterlevande partnern i ett samboförhållande har rätt till efterlevandepension om partnern avlider 1.1.2022 eller senare. Paret ska ha bott i gemensamt hushåll i minst fem år utan avbrott och deras minderåriga barn ska ha bott i samma hushåll.

För dem som är födda 1975 eller senare blir efterlevandepensionen tidsbunden. Den betalas tills det har gått tio år sedan partnern avled. Om den efterlevande partnern har små barn, betalas efterlevandepension tills det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år. 

Genom lagändringen förlängs även rätten till barnpension från 18 till 20 års ålder.

Pensionsreformen trädde i kraft 2017
Den allmänna pensionsåldern efter år 2017 höjs med tre månader per år, tills den lägsta gränsen för ålderspension är 65 år. De nya åldersgränserna gäller personer som är födda 1955 eller senare.
Samtidigt infördes två nya pensionsformer, partiell ålderspension och arbetslivspension. Det är möjligt att ta ut en del av ålderspensionen från 61 års ålder. Den del som tas ut i förtid minskar med 0,4 procent för varje månad (4,8 procent per år). Om man arbetar över sin lägsta pensionsålder, höjs den intjänade pensionen. Det lönar sig därför att arbeta längre.


Arbetslöshet

När en företagare blir arbetslös och anmäler sig som arbetssökande erhåller man grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning på basen av medlemskap i en arbetslöshetskassa för företagare. Ett medlemskap i en A-kassa kan vara en bra försäkring ifall man är ny företagare eller vill skydda sig mot framtida förändringar som påverkar det egna företagets verksamhetsförutsättningar. Läs mera här.

Företagshälsovård

Förebyggande företagshälsovård är frivillig för egna företagare, men kostnaderna är avdragbara på samma sätt som för de anställda. Företagshälsovård för företagare är viktig för att förutse och förebygga riskfaktorer som kan leda till yrkesskador, långvarig sjukfrånvaro och arbetsoförmåga. 
* För de flesta företagare är den egna hälsan den viktigaste tillgången och garantin för en säker utkomst.