top of page

Allmänt om bokföring

Bokföringsskyldigheten omfattar så gott som alla bolag, föreningar samt stiftelser som vår lagstiftning känner till. Dessutom är också en fysisk person som driver rörelse eller utövar yrke bokföringsskyldig i fråga om denna verksamhet. 
Det allmänna bokföringsregelverket utgörs av bokföringslagen (FFS 1336/1997) och bokföringsförordningen (FFS 1339/1997). Utöver dessa finns det specialbestämmelser om bokföring i flera speciallagar.
Bokföringslagen har reviderats och en rad ändringar trädde i kraft från början av 2016, gällande bl a bokslut och noter. Kraven på de allra minsta företagen har lindrats och små koncerner har befriats från koncernbokslut.

Anvisningar och utlåtanden i bokföringsfrågor utfärdas av Bokföringsnämnden som verkar i anslutning till Arbets- och näringsministeriet i Helsingfors.

Varför behövs bokföring?

Med hjälp av bokföringen kan man följa företagets ekonomiska ställning och räkna ut resultatet för räkenskapsperioden. Avsikten med bokföringen är att hålla reda på företagets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.

Den löpande bokföringen

Registreringen av affärshändelser ska grunda sig på daterade och numrerade verifikationer. Alla affärshändelser ska registreras i kronologisk ordning. Betalningstransaktioner ska registreras dagligen. Bokföringsanteckningar ska göras på ett tydligt och varaktigt sätt. De får inte raderas eller göras otydliga.
Räkenskapsperiodens verifikationer ska förvaras i landet minst sex år efter utgången av det år då räkenskapsperioden har löpt ut. Balansböcker, specifikationer till balansräkningen och övriga bokföringsböcker ska förvaras minst tio år efter räkenskapsperiodens utgång.

 

Räkenskapsperiodens längd

Räkenskapsperioden för en yrkesutövare eller en enskild näringsidkare är ett kalenderår. Om man för dubbel bokföring kan räkenskapsperioden avvika från kalenderåret. Då ska även bokslut uppgöras.
Räkenskapsperioden är normalt 12 månader, men kan börja när som helst under året. Det kan vara motiverat bl a för företag med säsongsbunden verksamhet. 
När verksamheten inleds eller upphör eller när tidpunkten för bokslutet ändras får räkenskapsperioden vara kortare eller längre, men högst 18 månader. 
Alla rörelser som en bokföringsskyldig innehar ska ha samma räkenskapsperiod.

Läs mera under Bokslut.
 

bottom of page