Inkasso - att driva in skulder

Allmänt om inkasso

En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det ändå att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Då kan den som ska ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala (gäldenären). Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett ombud, till exempel ett inkassoföretag.

Frivilliga åtgärder 

För borgenären lönar det sig ofta att försöka nå en frivillig överenskommelse med gäldenären. Genom att diskutera ärendet med gäldenären kan man vanligtvis nå samförstånd som tryggar en fortsatt affärsförbindelse.  Det ligger även i gäldenärens intresse att undvika eventuella anmärkningar om betalningsstörningar. 
En snabb uppföljning av krediterna är det säkraste sättet att undvika problem. Genast då en faktura lämnas obetald bör man reagera med en betalningspåminnelse. Därefter är traditionell indrivning per brev kombinerad med telefonindrivning det effektivaste.
Om det är ett bolag med flera ägare eller som har en styrelse, brukar det löna sig att skicka betalningspåminnelsen till samtliga, vilket sätter tryck på VD:n eller det betalningsansvarige.

Inkassoåtgärder

När man pratar om inkassoåtgärder menar man krav eller andra påtryckningar mot gäldenären för att få denne att betala sin skuld. Normalt får gäldenären ett kravbrev, där det står att om denne inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos fogdeämbetet om betalningsföreläggande (en så kallad summarisk process) eller vidta någon annan rättslig åtgärd. Borgenären kan också hota med att säga upp ett avtal (till exempel ett kreditavtal) eller avbryta en löpande leverans (till exempel ett telefonabonnemang).

Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala, dels vilket belopp gäldenären ska betala.
När ett sådant utslag eller dom har meddelats kan borgenären ta hjälp av landskapsfogdeämbetet för att driva in skulden. Ett utslag leder dessutom till att gäldenären får en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen, vilket försvårar kreditmöjligheterna.

Kontakta Mäklarhuset för information om inkasso på Åland.


Läs mer om inkasso här.