top of page

En företagare behöver kunna många saker, men inte allt.

Som medlem i Företagarna får du regelbunden information och rådgivning inom olika områden. Vi hjälper dig med fakta om bokföring, beskattning, problemsituationer och liknande. 
På de här sidorna finns basfakta om det som alla företag behöver.

 

NY LÖSNING FÖR PRODUCENTANSVARET PLANERAS

Med anledning av ändringar i lagstiftningen och ett krav från landskapsregeringen på att alla producenter ska tillhöra en producentsammanslutning. I praktiken innebär det här att en ny producentorganisation måste bildas, eftersom det av Mise ägda Proans Ab upphörde med sin verksamhet vid utgången av 2023.

Läs mer om producentansvaret här.

Dubbla avskrivningar tillåts under FYRA år

För att främja näringslivets tillväxt har riksdagen beslutat om att införa förhöjda avskrivningar för investeringar i nya maskiner och anläggningar åren 2020-2023. Det innebär att man under fyra skatteår får göra dubbelt så stora avskrivningar som skattereglerna normalt medger. Den maximala avskrivningen på nya maskiner och anläggningar får vara högst 50 procent på den oavskrivna utgiftsresten.

Ändringen gäller investeringar i nya maskiner, inventarier och anordningar, inte begagnade. De förhöjda investeringarna kan tillämpas i alla branscher, även i servicesektorn.
 

Nya regler för hantering av personuppgifter 2018

Få företag är ännu medvetna om den skärpning av lagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 genom EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Förordningen gäller direkt som åländsk lag och ersätter personuppgiftslagen. Där ställs betydligt högre krav än idag på hantering av personuppgifter som rör exempelvis kunder och personal. Det är viktigt att ha god datasäkerhet. Utomstående ska inte kunna komma åt känsliga uppgifter.
Ännu färre har börjat förbereda sig på ändringarna. Företag som bryter mot reglerna riskerar böter och därför behöver man se över rutiner, system och avtal för att kunna följa reglerna.
Förordningens syfte att skapa ett så gott skydd som möjligt för enskilda personers integritet och rättssäkerhet. Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Dataskyddsförordningen innehåller även nya bestämmelser om vad en organisation måste göra om man blir utsatt för dataintrång eller på något annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter man behandlar. Alla sådana händelser måste dokumenteras. Om det inte är osannolikt att det medför risker för enskildas fri- och rättigheter måste händelsen anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.
Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker såsom diskriminering, id-stölder, bedrägerier eller finansiella stölder ska de registrerade informeras om händelsen så att de kan vidta nödvändiga åtgärder.

Läs mer här:

 

Företagare HAR RÄTT TILL ersättning för föräldralediga

Arbetsgivare från 1.4.2017 får ersättning för de merkostnader som kvinnliga arbetstagares föräldraledigheter förorsakar. Ersättningen är en engångssumma på 2.500 euro. Förutsättningarna är att den anställda får moderskapspenning, att arbetsgivaren betalat lön för minst en månad under den tiden, att arbetsavtalet pågått minst tre månader före ledigheten, samt att arbetsavtalet ingåtts för minst ett år.

Ansökan om ersättning kan lämnas in direkt då lönen utbetalats, men måste göras senast inom sex månader från det att föräldrapenningsperioden upphört. Ansökan görs till FpA.

Samtidigt kan man ansöka om ersättning för lagstadgade semesterkostnader för den föräldralediga arbetstagaren.


Ändring av räkenskapsperioden

Enligt skatteförvaltningens anvisningar ska ändringar av räkenskapsperioden lämnas två månader före utgången av räkenskapsperioden. I praktiken brukar dock ändringar registreras trots att företagen inte hunnit lämna in sina anmälningar två månader i förväg. I sådana fall rekommenderas att man kontaktar Skatteförvaltningen direkt.

Dubbla avskrivningar tillåts under två år

För att främja näringslivets tillväxt har riksdagen beslutat om att införa förhöjda avskrivningar för produktiva investeringar under åren 2013-2014. Det innebär att på investeringar i fabriks- och verkstadsbyggnader samt i nya maskiner och anläggningar för produktionsändamål får man under två skatteår under perioden göra dubbelt så stora avskrivningar som skattereglerna normalt medger. Avskrivningarna på produktionsbyggnader som uppförs efter 1.1.2013 och tas i bruk före utgången av 2014 får således uppgå till 14 procent per år. 
Den maximala avskrivningen på nya maskiner och anläggningar som används i fabriker och verkstäder får vara högst 50 procent på den oavskrivna utgiftsresten. De förhöjda avskrivningarna ska bokföras separat under ibruktagningsåret, varefter utgiftsresten det andra året sammanförs med övriga anläggningstillgångar och därefter avskrivs på normalt sätt.

Höjda avskrivningar för produktiva investeringar förlängs till 2016

Tillämpningstiden för lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar förlängs så att lagen förutom skatteåren 2013 och 2014 tillämpas även vid beskattningen för skatteåren 2015 och 2016.
För anskaffningsutgifter för nya fabriker och verkstäder samt maskiner och anläggningar får man i beskattningen under högst två på varandra följande skatteår göra dubbla avskrivningar. För nyttigheter som tagits i bruk under 2014 får höjda avskrivningar göras för skatteåren 2014 och 2015 och för nyttigheter som tagits i bruk 2015 tillåts förhöjda avskrivningar 2015 och 2016.

 

bottom of page