top of page

Den åländska skattegränsen

Åland har en särställning i moms- och handelsfrågor

Enligt Finlands anslutningsfördrag (1995) med EU hör inte landskapet Åland till den Europeiska unionens mervärdesskatte- eller punktskatteområde. Landskapet hör likväl tillsammans med övriga Finland till gemenskapens tullområde och tullunion. I skattehänseende innebär det att samma regler gäller för handel med Åland som med handel med länder utanför EU. En formell skattegräns inrättades även mot Finland från 1.3.1997.

 

Läs mera om handel med Åland här.

Företagarna har deltagit i samråd mellan landskapsregeringen, näringslivet, Tullen och finansministeriet i syfte att hitta förenklingar som minskar byråkratin vid import från Finland. En ny arbetsgrupp har tillsatts 2023 för att utreda frågan.

Våren 2024 etableras en kontaktgrupp mellan LR och finansministeriet för att skapa snabbare kommunikation och direktkontakt.

Nya kontaktuppgifter för tullens rådgivning i maj 2022

Kontaktuppgifterna för rådgivningen om tulldeklarationer som gäller Åland har ändrats.

Det nya telefonnumret är: 0295 521 004 och e-postadressen: spake.aland@tulli.fi

Det gamla numret 0295 527 018 och e-postadressen atp.webbimport@tulli.fi tas ur bruk.
 

Allmän rådgivning om skattegränsen: telefon: 0295 52 333, e-post: skattegräns@tulli.fi

Tullen minskar på servicen

Mariehamns tull på Åland betjänar fr.o.m. 12.6.2023 måndagar och fredagar kl. 12-16.15 utan tidsbokning. Övriga vardagar fås betjäning endast genom tidsbokning. Boka tiden senast dagen innan på adressen mariehamnstull@tulli.fi . Vid behov kan du också boka tiden per telefon via tullrådgivningen, 0295 5202.

Skattegränsrådgivning på Åland mån–fre kl. 9–15, skattegrans@tulli.fi, telefon 029 552 333

 

Landskapet och rederierna stöder skattegränsrådgivning

Från början av 2024 finansierar landskapsregeringen och rederierna Eckerölinjen och Viking Line ett skattegränskontor som upprätthålls av Ålands näringsliv. Kontoret ska arbeta med både rådgivning och intressebevakning. På kontoret arbetar sedan 15.1 en sakkunnig tjänsteman och en skattegränsrådgivare anställdes i mars.

Rådgivaren ger avgiftsfritt allmänna råd i praktiska frågor kring förtullning för både företag och privatpersoner.

Kontakt: Sakkunnig Valtteri Satomaa, tel. 529 302, växel 29 029.

Rådgivare Jenny Söderström, tel. 529 307.

För kvalificerad individuell rådgivning i tull- och momsfrågor hänvisas till Tullen och Skatteförvaltningen eller branschexperter.


 

Gränstullsamarbetet med Sverige upphör 1.1.2024

Det gränstullsamarbete för klarering av varor och godstransporter som tillämpats mellan Åland och Sverige sedan 2001 avskaffas den från början av 2024. De företag som idag sköter sin svenska tullhantering på plats på Åland kan efter årsskiftet behöva besöka en tullklareringsexpedition. De expeditioner som ligger närmast Åland är Stockholm och Arlanda.
 

IMPORT FRÅN ÅLAND TILL SVERIGE

För sjötransporter pågår det ett arbete med att ersätta nuvarande tullklareringsområden med att anvisa till hamnar som platser för ankomst. För hanteringen krävs en godkänd plats. Detta är ett pågående arbete som ska vara klart senast den 31 mars 2024. I väntan på att arbetet ska bli klart gäller följande från och med 1 januari 2024:

* Fortsätt att använda de rutiner som används i dag när varor förs in från Åland och lämna en tulldeklaration för införsel. Vid inlämning av tulldeklaration över disk hänvisas man till en klareringsexpedition.
 

EXPORT FRÅN SVERIGE TILL ÅLAND

Tullverket arbetar med att ta fram ett nytt system för hantering av export och utförsel för att anpassa exporthanteringen till den nya EU-lagstiftningen. Det ska införas hösten 2024. Fram till dess gäller ordinarie rutiner:

* När en vara förs ut till Åland ska i de flesta fall det exporterande företaget lämna en tulldeklaration för utförsel till Tullverket. De företag som inte har ett godkännande att anmäla utförseln via en godkänd plats måste besöka ett exporttullkontor (tullklareringsexpedition) och där hantera formaliteterna för utförsel.
 

Oro för minskad handel

Orsaken till förändringen är att Sverige tar i bruk ett nytt elektroniskt tullsystem som följd av EU:s tullkodex. Medlemsländerna ska senast 2025 ha ett elektroniskt förtullningsprogram. Det nya systemet gör att Mariehamns tull inte längre har möjlighet att fortsätta som tidigare.

Utvecklingen inom handeln och logistiken har gjort att det numera endast finns ett litet antal användare. Importen från Sverige är dock omfattande och det finns en oro att krångligare rutiner ska leda till minskat intresse i Sverige att handla med Åland.

Information om varuhandel med Sverige: Tullverket, tel +46-771 520 520
Läs mera här.

Förändringar i tulldeklarationerna HÖSTEN 2023

Krav på EORI-nummer vid import från 2.9.2023

I alla importtulldeklarationer ska man från den 2 september 2023 ange ett EORI-nummer som identifieringsnummer. EORI-numret ska innehas av importören, dvs. deklaranten, samt av ett eventuellt ombud, annars avslås importtulldeklarationen. Varorna kan tullklareras först när importören har ett giltigt EORI-nummer.

Om ditt företag inte har ett EORI-nummer, ansök om ett sådant hos Tullen.

 

Elektronisk identifiering krav efter 18.11.2023

Efter den 18 november2023 kan du inge transiteringsdeklarationer i Tullklareringstjänsten endast om du använder Suomi.fi-identifikation.

Utan detta krävs att man identifierar sig för en tulltjänsteman vid ett tullkontor med hjälp av pass och visar upp transiteringsuppgifterna t.ex. med en SAD-blankett.

Det sker även ändringar i transiteringsdeklarationens datainnehåll. Beloppet av den garanti som ska reserveras ska uppges. Varukoden (HS-nummer) ska anges med sex siffrors noggrannhet. Nya uppgifter ska lämna vid transitering till Storbritannien.

 

Tulldeklarationerna vid export förnyas 2024

Nya exportdeklarationer tas i bruk våren 2024 i Finland. Då ska deklarationerna inges antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Följande exportdeklarationer att ersättas med nya: tulldeklarationerna för export och återexport, ​​​​​​​anmälan om ankomst till utförselstället, fartygsleveransdeklaration, exportdeklaration för produkter som förs ut via el- och rörledningar.

Nya utförseldeklarationer introduceras först under år 2025.

 

Förändringar i tulldeklarationerna från den 1.1.2023


Importtulldeklarationerna förnyas i slutet av året, och tulldeklareringen ändras också på Åland. Förändringarna som skulle ha införts den 5 november 2022 träder i kraft först den 1.1.2023. För Åland innebär det att en övergångsperiod fram till årsskiftet medges. Orsaken är att Tullen inte hunnit bli klar med tillämpningsföreskrifterna.

Transportföretagen ska från den 5.11 lämna in en anmälan av varors ankomst i Tullklareringstjänsten eller via meddelandedeklarering. Efter detta datum kan varornas ankomst inte längre anmälas per e-post eller genom Tullens särskilda elektroniska deklarationsförfarande. Samtidigt ska flera uppgifter om transporten och godset anges.

I skattegränsdeklarationer som ges i två steg blir det obligatoriskt att ange ett värde eller en uppskattning som senare korrigeras. Den nuvarande tidsfristen på 10 dagar förlängs upp till 60 dagar.

Deklaration i två steg kan från den 5.11 även tillämpas vid import från ett annat EU-land till Åland. Det går inte längre att anmäla godset med ett dokument, dvs fraktsedel eller motsvarande, utan endast elektroniskt.

Nationell skattegränsdeklaration ska inges också när varor skickas för aktiv förädling, t ex reparation, eller vid tillfällig införsel vid t ex mässa eller varudemonstration. För dylika särskilda förfaranden gäller ingen övergångstid vid import från övriga EU-länder.

 

 Läs mera om förändringarna här.

 

Importörer och transportfirmor behöver ett EORI-nummer från 5.11.2022

I fortsättningen behöver även importörer som för in varor över skattegränsen från ett annat EU-land till Åland eller mellan Åland och övriga Finland ett företagsnummer, dvs. EORI-nummer, för tulldeklarationerna. EORI (Economic Operators Registration and Identification System) är ett EU-omfattande system för registrering av importörer, exportörer och andra ekonomiska aktörer. Med hjälp av EORI-numret kan aktören identifieras.

Likaså behövs i fortsättningen ett EORI-nummer för anmälan av varors ankomst, om ett företag transporterar varor från ett annat EU-land till Åland eller mellan Åland och övriga Finland.

Om företaget ännu inte har ett EORI-nummer, lönar det sig att ansöka om ett sådant så fort som möjligt. På så sätt försäkrar man sig om att handläggningen av tulldeklarationerna sker smidigt även framöver. EORI-numret blir en obligatorisk uppgift i deklarationerna från 5.11.2022.

 

Läs mer om att ansöka om EORI-nummer här.


Nya tullregler över skattegränsen från 1.9.2021


övergångstiden för åländska skattegränsdeklarationer har upphört

Alla varor som levereras över skattegränsen mellan Åland och övriga Finland, ska från 1.9 deklareras elektroniskt i Tullens tullklareringstjänst eller genom meddelandeklarering (ett mejl med förenklad deklaration). Deklarationen kan antingen inges på förhand eller senast vid ankomst eller avgång över skattegränsen.

Det nya förfarandet presenteras här: https://tulli.fi/sv/foretag/alands-sarstallning

Där finns också en lista på obligatoriska uppgifter vid klarering.

 

Den nationella skattegränsdeklarationen har ett förenklat innehåll jämfört med utrikesimportdeklarationer.

Det görs här: https://asiointi.tulli.fi/ala/index.html?locale=sv

Den allmänna tullklareringstjänsten med anvisningar finns här:

https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/ext-auth/warehousing

 

Det dokument som ska bifogas till den slutliga skattegränsdeklarationen ska gå att koppla till en affärshändelse i din bokföring, en förutsättning för avdragsrätt för importmomsen.

 

Vid frågor om Tullens regler och system:

kontakta Mariehamns Tull på telefon +0295 52333 måndag–fredag kl. 9–15.

OBS! Tullens system har varit behäftade med en rad tekniska problem (buggar) och ologiska funktioner som försvårat klareringen och orsakat mycket tidsspillan. En del har retts upp, men ovana användare uppmanas att kontakta tullen för handledning.


 

Skattefriheten vid import av ringa värde slopas 1.7

För tillfället betalas ingen moms om den vara som importerats från ett område utanför EU har ett värde på högst 22 euro. Från den 1.7.2021 blir all import momspliktig. Ändringen syftar till att förbättra konkurrenssituationen för företag i EU-länderna genom att skapa enhetliga villkor och förhållanden.

Mervärdesbeskattning i handeln med Åland 

 

Nya tullrutiner i april i varuhandeln mellan Åland och övriga Finland 2021

Tullens nya anvisningar för handeln mellan Åland och fastlandet träder i kraft den 19 april. 
Enligt dessa ska importören eller dennes ombud ska förtulla varan i tullklareringstjänsten eller via meddelandedeklarering. Detta ersätter den nuvarande elektroniska deklarationen (Webropol) som lämnas av transportfirmorna.

Någon varukod anges inte. Fakturabeloppet uppges ifall summan är känd. Om det inte uppges i deklarationen, bör summan framgå av importörens bokföring med hjälp av referensnumret för det bifogade dokumentet.

Momsregistrerade företag kan inge deklarationen i två steg. I fråga om fraktförsändelser skickar den som svarar för importmomsen eller dennes ombud först en anmälan om varornas ankomst, t.ex. ett transportdokument, till Tullen, och inom 10 dagar en elektronisk tulldeklaration till Tullklareringstjänsten. Den elektroniska deklarationen ska innehålla referensnumret för det dokument som användes vid försändelsens ankomst.

Tvåstegsdeklarering kan även tillämpas vid postförsändelser, då mottagaren är ett momsregistrerat företag.

 

Läs mera här. 
 

Tidigare regelverk och rutiner 2018-2020
Regelverket för momshanteringen gällande varuhandeln mellan Åland och Fastlandsfinland ändrades från 1.1.2018. Skattegränsmomsen anmäls nu enbart i företagets ordinarie momsdeklaration, vilket förenklar rutinerna och förbättrar likviditeten.
 

Kommersiell handel mellan Åland och EU-området sker med separat deklaration av gods. För registrerade kunder finns möjlighet till förenklade rutiner.
Användningen av skattegränsnumret upphör för momsregistrerade företag vid inköp från Finland. Skattegränsnumret används från 2018 endast av företag som agerar som ombud för privatpersoner, till exempel vid postorderförsäljning.

Deklaration och betalning

Vid skattegränsen behövs fortfarande en faktura eller fraktsedel som den registrerade kundens skattegränsdeklaration. Deklaration ska lämnas för varje varuparti som transporteras över skattegränsen.

Momsregistrerade företag fakturerar från 1.1.2018 varuhandeln momsfritt mellan Åland och Finland. Det behövs heller inte längre 
någon separat skattedeklaration eller sammandragsdeklaration. Momsen deklareras i stället i respektive företags ordinarie momsdeklaration. Från 2018 innehåller blanketten två nya fält för deklaration av Import av varor  från utanför EU respektive Moms på import av varor från utanför EU. Skatten dras av i punkten Moms som dras av för skatteperioden, varför det i regel inte blir någon skatt kvar att betala.

I praktiken betalar man således in momsen först då varorna deklareras. Tidigare betalades momsen till tullen då varorna levererades, medan avdraget gjordes först i den ordinarie momsdeklarationen.

Utrikeshandeln sköts som tidigare, varvid det krävs en komplett tull- och momsdeklaration för varan som lämnas till tullen vid import eller export.

Kontantkund

Kontantkund är en privatperson eller ett företag som inte har ett skattegränsnummer.
Kontantkunden anmäler varan för beskattning genom att lämna en skattegränsdeklaration till tullen i Mariehamn. 

En enskild näringsidkare som är momsskyldig ska alltid skilja på om försändelsen är avsedd för privat bruk eller beställs för näringsverksamheten. I det senare fallet ska firmanamn och FO-nummer anges korrekt.

Läs mera på Tullens hemsida.

Svenska Tullverkets information
 

bottom of page