top of page
ARBETSGIVARAVGIFTER 2021

Registrerade arbetsgivare 

Den som regelbundet betalar lön till en anställd omfattas också av skyldigheten att erlägga pensionsförsäkringspremie, socialskyddsavgift samt vissa andra försäkringspremier som finansierar den anställdes socialskydd.
 

Pensionsförsäkringspremier

Gäller anställda i åldern 17-67 år. Arbetstagarens andel av premien är beroende av åldern och sedan 2017 finns en övre gräns för den förhöjda premien (nedre gräns 53 år, övre gräns 62 år).
Pensionsreformen från 2017 påverkar även t ex villkoren för ålderspension, bl a upphör deltidspensionen.
 

ArPL (17-67 år)

Premien är i medeltal 24,4 %.

• Avtalsarbetsgivare:
lönesumma 2019 <2.125.500 €: premie 24,80 %
löner 2.125.500 - 34.008.000 €: 24,60 %
löner > 34.008.000 €: 24,57 %
- under 53 år / över 62 år, arbetstagarens andel 7,15 %
- 53-62 år, arbetstagarens andel 8,65 %
Inkomstens nedre gräns 61,37 €/mån
Då lönesumman är över 2.125.500 € påverkas premien även av företagets egna invalid- och arbetslöshetspensioner.

• Tillfälliga arbetsgivare: premie 24,8 %
Villkor: inga fast anställda, löner max 8.790 €/ 6 mån.
 

FöPL (18-67 år)

Premien är 24,1 eller 25,6 %
- beroende på företagarens ålder, nedre gräns 53 år/1967 och övre gräns 62 år/1958 (liksom i ArPL)
Inkomstens nedre gräns 8.064 €/år (i medeltal 672 €/mån)
Maximal årsinkomst 183.125 €.
• Nya företagare erhåller 22 % rabatt under de första 48 månaderna. Premien blir då 18,798 eller 19,968 %, beroende på företagarens ålder.
 

LFöPL (18-67 år)

Premien är 13,014 eller 13,824 %
- beroende på företagarens ålder, nedre gräns 53 år/1967 och övre gräns 62 år/1958 (liksom i ArPL)
upp till en arbetsinkomst på 28.248 €/år.
- premien stiger successivt däröver och när arbetsinkomsten överstiger 44.390 €/år uppbärs baspremie, 24,1 eller 25,6 procent.
 

Sjukförsäkringsavgift

SF-avgiften (kallades tidigare socialskyddsavgift, SSA) har höjts 2021. Den är nu 1,53 % av bruttolönen (lika för alla arbetsgivare).
Även om ingen förskottsinnehållning kan verkställas, ska socialskyddsavgiften betalas. Detta kan vara fallet exempelvis om lönen betalas enbart i form av naturaförmåner eller om ingen förskottsinnehållning enligt skattekortet behöver verkställas på lönen.
Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som är under 16 år eller som fyllt 68 år.
 

Arbetslöshetsförsäkringspremie 
(sköts av SYSSELSÄTTNINGSfonden, TVR)

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen 2021

Premien för arbetsgivare och arbetstagare har höjts.

Strukturella ändringar i arbetslöshetsförsäkringen gäller från 2016.

Betalningsskyldigheten kopplas inte längre till olycksfallsförsäkringsplikten (tidigare 12 arbetsdagar per år) utan gränsen för försäkringsskyldigheten anges i euro. Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetslöshetspremie om lönen som betalats under ett kalenderår överstiger 1.300 euro.
 

Företagarbegreppet har ändrats
I fortsättningen är företagares betalningsskyldighet inte längre bundet till tecknande av en FöPL- eller LFöPL-försäkring. Maka eller sambo som arbetar i den enskilda näringsidkarens tjänst är inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Övriga familjemedlemmar i samma hushåll (barn eller föräldrar) räknas som delägare ifall de får lön. I fortsättningen är företagare även betalningsskyldiga för lönen från en bisyssla.

En lagändring från 1.7.2019 har förbättrat företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd, då de inte längre anses vara företagare ifall de endast är anställda och saknar bestämmanderätt i företaget. Läs mera här.

Premieuppgifter 2021

- gäller personer i åldern 17-64 år
- arbetsgivarens andel för anställda om lönesumman högst 2.169.000 €: premien är  0,50 % 
- för den del av lönesumman som överskrider beloppet ovan är premien 1,90 %
- arbetstagarens andel 1,40 %.

Arbetsgivarens andel för ArPL-försäkrade delägares lönesumma är 0,50 %
- delägarens egen premie 0,65 %.
 

Olycksfall- och grupplivförsäkring

För anställda ska även tecknas olycksfalls- samt grupplivförsäkring.
Olycksfallspremien är graderad enligt risklass, från 0,1 - 7,0 % och utgör i medeltal 0,7 %. 
Grupplivförsäkringen varierar men utgör cirka 0,07 %.
 

INKOMSTREGISTRET
gäller även tillfälliga arbetsgivare

Alla arbetsgivare som tillfälligt anställer någon för att utföra ett arbete eller en tjänst och som inte är ett hushåll, bör verkställa förskottsinnehållning enligt arbetstagarens skattekort samt erlägga socialskyddsavgift samt pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie enligt ovan.
Som tillfällig arbetsgivare räknas den som inte har fast anställda och betalar ut högst 8.790 euro i lön under sex månader.

 

Button
bottom of page