top of page

 

Brexit påverkar varuhandeln - Storbritannien nu tredje land

Storbritanniens utträde ur EU innebär att landet lämnar EU:s tull- och skatteunion. Tullklarering och moms tillkommer därmed på all varuhandel. 
Förhandlingarna om ett frihandelsavtal med EU ledde på julafton 2020 till resultat. Det innebär att tullavgifter undviks på ett stort antal produkter, men att handeln i många fall blir krångligare. En stor del av de brittiska företagen har ingen erfarenhet av de tull- och momsformaliteter som nu krävs.

Från den 1 januari 2021 ska alla varor som importeras eller exporteras mellan Storbritannien och Finland tullklareras. Företagen ska då i handeln med Storbritannien följa samma regler, restriktioner och tullformaliteter som med övriga länder utanför EU, dvs. så kallade tredjeländer i likhet med Norge, Schweiz och Ryssland.

Oberoende av handelsavtalet, ska alla varor som importeras eller exporteras mellan parterna tullklareras, även i de fall då inga tullavgifter uppbärs för varorna.

I handeln med Nordirland tillämpas EU-lagstiftningen tillsvidare, dvs Nordirland kvarstår på den inre marknaden och behandlas som andra unionsländer. Detta är en följd av de nära ekonomiska relationer som finns mellan Nordirland och republiken Irland. Utan specialavtal skulle handeln och det dagliga livet för nordirländarna ha blivit mycket svårare. Från 2021 införs därför en separat landskod XI för Nordirland.

Skattefriheten vid import av ringa värde slopas 1.7.2021

För tillfället betalas ingen moms om den vara som importerats från ett område utanför EU har ett värde på högst 22 euro. Från den 1.7.2021 blir all import momspliktig. Ändringen syftar till att förbättra konkurrenssituationen för företag i EU-länderna genom att skapa enhetliga villkor och förhållanden.

Ändringar i företagens importdeklarationer i april 2021

Importdeklarationerna som inges av företag kommer att genomgå ändringar i april 2021. Nya deklarationer kommer att inges för varor som importeras från områden utanför EU.

Den nuvarande deklarationstjänsten för import (ITU) och SAD-blanketten kan efter ändringarna endast användas för förenklade deklarationer och för deklarationer som gäller aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel.

Exempel på ändringar i uppgifterna som ska anges i tulldeklarationen:

Deklarationstypen EU slopas, och istället används vid införsel av varor från Sverige till Åland deklarationstypen CO. Dessutom ska koden för ytterligare förfarande F15 anges, och varukoden med åtta siffrors noggrannhet.

Läs mera här.

Tullar och handelsregler


Att skeppa varor över landsgränser innebär kontakt med tullmyndigheter, men kan även kräva att produkten uppfyller särskilda krav.

Finland har frihandel med ett flertal länder. Det innebär att varor som exporteras kan bli befriade från tull. Frihandeln gäller till exempel inom EU eller till länder som har slutit avtal med EU. Vid leverans till länder utanför EU måste olika krav uppfyllas, såväl vid exporttillfället som vid importen i köparlandet.
Utrikeshandelsorganisationen FINPRO har en leveranshandbok med fakta om krav i 190 länder, men enbart på finska. Prenumerationen kostar 246 euro per år i digitalt format. 

Business Sweden (fd Exportrådet) i Sverige har bland annat information om vilka dokument som behövs, möjliga restriktioner och ifall produkten måste testas och märkas. De publicerar även landrapporter och marknadsförutsättningar för olika branscher.

Aktuellt våren 2024 är tips om att bli leverantör till NATO.


Läs mera här: https://www.business-sweden.com/sv/tjanster/exportregler/

 

Ny nordisk näringslivsportal

Nordiska rådet har 2017 lanserat en näringslivsportal som samlar länkar till myndigheter och organisationer som kan ge svar på många frågor om exempelvis etablering, handel och rekrytering i de nordiska länderna.

http://nordenbusiness.org/se

bottom of page