top of page

Mervärdesbeskattning

Många utmaningar när momsen stiger i höst

Regeringen föreslår att den allmänna mervärdesskattesatsen ska höjas med 1,5 procentenheter från 24 till 25,5 procent.

En proposition lämnades till riksdagen den 30 maj. Syftet är att förbättra de offentliga finanserna. Ändringarna avses träda i kraft den 1 september 2024.

I handelsbranschen har förslaget väckt farhågor kring den korta tiden för implementering. En momshöjning är alltid en stor förändring och när den sker mitt under året är det en större utmaning. Anpassningarna och prisändringarna ska nu göras under sommaren.

En annan källa till oro är huruvida butikernas datasystem klarar av förändringen. Det har nämligen visat sig att det finns äldre kassasystem som inte klarar av momssatser med decimaler. Man bör därför i god tid kontakta sin systemleverantör för att förbereda ändringen.

Företagen i konsumentsektorn måste också avgöra om momshöjningen kan överföras till priserna i sin helhet, eller om det finns risk att kunderna sviker och man i stället kanske måste pruta på sina marginaler.

 

Momshöjningen påverkar kredithandeln på olika sätt

Beroende på hurudan verksamhet man har påverkar momshöjningen prissättningen och faktureringsprocessen på olika sätt.

I en vanlig butik som endast gör kontantaffärer ändras momssatsen i princip från ena dagen till den andra. I andra fall gäller det att utreda hur höjningen påverkar förskottsbetalningar, rabatter och eventuella kreditförluster.

Om en vara levereras före momshöjningen men faktureras efter densamma ska den gamla momssatsen tillämpas. Det gäller även i fråga om avbetalningsköp där rater betalas efter höjningen.

Men om en tjänst faktureras fortlöpande, exempelvis kvartalsvis där en månad infaller efter momshöjningen, då ska hela perioden debiteras enligt den högre skattesatsen om faktureringen sker i september.

Förutom att räkna om försäljningspriserna medför en momshöjning ändring av prislistor, broschyrer, avtal och offerter samt annat material, liksom hemsidor och företagets interna dokument. Allt detta innebär merkostnader för företagen.

Inrikes persontransporter befrias temporärt från mervärdesskatt

Persontransporttjänster i Finland befrias tillfälligt från mervärdesskatt.
Ändringen gäller de persontransporttjänster som tillhandahålls 1.1-30.4.2023. Dessa beskattas normalt med tio procents moms.

Det handlar om så kallad nollskattesats, vilket betyder att en momsregistrerad säljare av tjänsten får dra av den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten i sin momsdeklaration. Ändringen påverkar inte avdragsrätten för sådana som tillhandahåller persontransporttjänster.

Nollskattesatsen tillämpas på alla persontransporttjänster i Finland, såsom till exempel transport med tåg, buss, taxibil, flygplan och båt. Nollskattesatsen tillämpas också på eventuella förskottsbetalningar för persontransporttjänster.

Säljare av persontransporttjänster som får stöd som direkt anknyter till priset på tjänsten behöver inte betala skatt på stödet under den angivna tidsperioden.

Läs mera här.

Momsbeskattningen av näthandeln förnyas 

Regeringen har lämnat en proposition om att förnya momsbeskattningen av näthandeln. Enligt propositionen utvidgas den särskilda ordningen för moms som används inom internationell och EU-intern handel till att omfatta alla tjänster som säljs till konsumenter och distansförsäljning av varor till konsumenter. Den nuvarande särskilda ordningen omfattar endast elektroniska tjänster som säljs till konsumenter.

Företag kan använda den särskilda ordningen för moms vid internationell handel med konsumenter. När momsen går via den särskilda ordningen behöver säljaren inte deklarera och betala moms separat till varje köpares hemland.

 

Skattefriheten vid import av ringa värde slopades den 1.7.2021

Tidigare betalades ingen moms om den vara som importerades från ett område utanför EU hade ett värde på högst 22 euro. Från den 1.7.2021 blev all import momspliktig. Ändringen syftar till att förbättra konkurrenssituationen för företag i EU-länderna genom att skapa enhetliga villkor och förhållanden. Reformen har inneburit att privatpersoners import av billiga produkter från framför allt Kina har minskat drastiskt till följd av den ökade byråkratin och merkostnaderna.

 

Momsgränsen höjs till 15.000 euro från 2021

Den nedre gränsen för omsättningen som grund för momsskyldighet  höjs från 10.000 till 15.000 euro från början av 2021.

Rätten till skattelättnad vid momsskyldighetens nedre gräns bevaras fortfarande för de företag vars omsättning understiger 30.000 euro under en tolvmånadersperiod. De företag som är momsregistrerade och vars omsättning är högst 15.000 euro och som är berättigade till lättnaden får då hela det redovisade skattebeloppet tillbaka. De nya gränsvärdena gäller räkenskapsperioder som inleds 1.1.20201 och senare.

ÄNDRADE REGLER FÖR SKATTEGRÄNSMOMS FRÅN 2018

Regelverket för momshanteringen gällande varuhandeln mellan Åland och Fastlandsfinland ändrades från 1.1.2018.

Momsregistrerade företag fakturerar från 1.1.2018 varuhandeln momsfritt mellan Åland och Finland. Det behövs heller inte längre någon separat skattedeklaration eller sammandragsdeklaration. Momsen deklareras i stället i respektive företags ordinarie momsdeklaration. Från 2018 innehåller blanketten två nya fält för deklaration av skattegränsimporten: Import av varor  från utanför EU respektive Moms på import av varor från utanför EU. Skatten dras av i punkten Moms som dras av för skatteperioden, varför det i regel inte blir någon skatt kvar att betala.
I praktiken betalar man således in momsen först då varorna deklareras. Tidigare betalades momsen till tullen då varorna levererades, medan avdraget gjordes först i den ordinarie momsdeklarationen. Reformen är därför ägnad att förbättra likviditeten.


Betalning av moms enligt kontantprincipen införs för småföretag från 2017

Från början av 2017 är det möjligt att övergå till betalningsbaserad mervärdesskatt i Finland, dvs kontantprincipen införs. Det förbättrar i många fall småföretagens finansieringssituation genom att det frigörs driftskapital.
Företag vars omsättning underskrider 500.000 euro och andra skattskyldiga som inte behöver upprätta bokslut kan övergå till att redovisa och betala mervärdesskatt på försäljning och inköp på basis av det datum då fakturan har betalats. Hittills har momsbetalningen baserat sig på försäljningstidpunkten eller fakturadatumet (prestationsprincipen). Eftersom betalningstiderna överlag har blivit allt längre, har många SME-företags likviditet blivit lidande. Kontantprincipen för moms har redan tillämpats i flera EU-länder.
Den skattskyldige kan övergå till redovisning enligt kontantprincipen när som helst, men man bör inför ett beslut även överväga de kostnader som ett byte kan medföra av bokföringstekniska orsaker samt att beakta skyldigheten att uppgöra bokslut kan begränsa valmöjligheterna. Vidare ska man beakta att omsättningen kan växa eller att ett mikroföretag kan komma att överskrida bokföringslagens gränsvärden.

 

Exempel: 
Om ett företag säljer en produkt med 30 dagars betalningstid, kan momsen i framtiden i vissa fall betalas tre månader senare än nu. För en leverans som faktureras den 28.2 men betalas försenat 2.5 ska företaget enligt det nuvarande systemet ha betalat momsen den 12 april. Efter reformen behöver momsen betalas först den 12 juli.

 

Fråga Skatteförvaltningen om moms i andra EU-länder

Skatteförvaltningen ger numera skriftlig handledning om hur en planerad affärstransaktion behandlas i momsbeskattningen i en annan EU-stat. Frågan måste vara preciserad och innehålla de fakta som är väsentliga för avgörandet. Frågeställaren ska förklara vad som är oklart eller lämnar rum för tolkning, samt i möjligaste mån även framföra sin egen åsikt om momsbehandlingen. I begäran ska man dessutom särskilt nämna att man önskar en åsikt av en annan medlemsstat. Det är fråga om ett försök inom ramen för EU VAT Forum, som strävar till att förbättra relationen mellan näringslivet och skattemyndigheterna. För närvarande deltar 15 medlemsstater i CBR-försöket. Läs mera här. 
 

Gränsen för momsplikt höjs till 10.000 euro från 2016

Gränserna för verksamhet i liten skala i momsbeskattningen höjs den 1 januari 2016. Gränsen för momsfri verksamhet höjs från 8.500 till 10.000 euro och den övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad höjs från 22.500 till 30.000 euro.

Från och med 2016 måste företagare och företag betala moms då omsättningen överskrider 10.000 euro under räkenskapsperioden. Är omsättningen mellan 10.000 och 30.000 euro kan man på ansökan få tillbaka en del av momsen. De nya gränserna tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare. Även i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning träder motsvarande höjningar i kraft. Alla företag vars omsättning överskrider 10.000 euro ska således erbjuda kontantkunder kvitto från och med 2016.


Ändrade momsbestämmelser från 2015 gällande försäljningslandet vid försäljning av teletjänster och elektroniska tjänster till konsumenter

När ett företag säljer teletjänster, etermediatjänster och elektroniska tjänster till konsumenter beskattas tjänsterna från 1.1.2015 i det land där köparen är etablerad. Ett företag som säljer dessa tjänster till konsumenter är skyldigt att registrera sig som momsskyldigt i de EU-länder där det är verksamt.
Företaget kan, om det så önskar, registrera sig i den särskilda ordningen för moms för att via den sköta sina deklarations- och betalningsskyldigheter i andra EU-länder. Det har öppnats en egen elektronisk e-tjänst för den särskilda ordningen.

Skatteförvaltningen har publicerat två nya anvisningar och uppdaterat två tidigare anvisningar på grund av de ändrade bestämmelserna.

Läs mera här.
 

Moms-satserna höjs med en procentenhet från 1.1.2013 

Skattesatserna för momsen stiger från 1.1.2013. Den allmänna momsen stiger från 23 till 24 procent. Momsen på livsmedel, foder och restaurangtjänster stiger från 13 till 14 procent och den reducerade momsen på bl a medicin, böcker, tidningsprenumerationer, persontransporter, inkvarteringstjänster, samt motions- och kulturevenemang stiger från 9 till 10 procent. 
Den högre momsen debiteras på varor och tjänster som överlåts till köparen under 2013. På förskottbetalningar tillämpas den momssats som gällde på betalningsdagen.

Sänkt förseningsavgift på skattekontot 

Förseningsavgiften som ingår i skattekontolagen har från 1.1.2013 lindrats, så att den beräknas i enlighet med en årlig räntesats om 15 procent. Det maximala beloppet per skatteslag ska uppgå till 15 procent av beloppet av den skatt som deklarerats för sent och som ska betalas, dock högst 15 000 euro.

Skattekontotjänsten har förnyats 

Webbtjänsten Skattekonto har fått nya egenskaper som gör det lättare för kunderna att följa läget på skattekontot och att sköta ärenden i webbtjänsten.
Förstasidan visar nu den innevarande dagens saldo för kundens skattekonto samt räntor. Tidigare visade framsidan endast kapitalet. Kunden behöver alltså inte längre använda saldoräknaren för att räkna ut dagens saldo och räntor då han t.ex. vill göra en inbetalning. På förstasidan finns även en direkt länk till saldopecifikationen. Där kan man se vilka transaktioner som beaktats vid beräkningen av saldot.
Förenklar bokförarens jobb
I webbtjänsten finns det nu även en möjlighet att skriva ut en periodskattedeklaration så att den visar Skatteförvaltningens kontonummer för skattekontobetalningarna samt kundens skattekontoreferens. Denna förnyelse hjälper speciellt de bokföringsbyråer som lämnar in en periodskattedeklaration för kundens räkning medan kunden själv sköter om betalandet av skatterna.
Under våren 2013 utvecklas webbtjänsten ytterligare med nya funktioner för att ge bokföringsbyråerna en bättre hehetsbild, samt förenkla rutinerna.

Skattekontot förändrar momsrutinerna

Från början av 2010 deklareras moms i en periodskattedeklaration och den betalas på skattekontot i enlighet med deklarationsperiodens längd antingen en gång i månaden, kvartalsvis eller en gång om året.
Företag med liten omsättning deklarerar och betalar sin moms, förskottsinnehållningarna, arbetsgivarens socialskyddsavgift och källskatterna för perioder om tre månader eller ett kalenderår. Förfarandet gäller alla företagsformer.
Berättigade till förlängda perioder är de momsskyldiga eller arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning vars omsättning under ett kalenderår är högst 50.000 euro och som inte har deklarations- eller betalningsbrister i beskattningen.
Periodskattedeklaration för en redovisningsperiod om tre månader ska lämnas in och skatterna betalas senast den 12 dagen i den andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Om deklarationen lämnas in på papper, ska den dock vara framme hos Skatteförvaltningen redan den 7 dagen. För perioden januari-mars således den 12.5 eller 7.5.
Om omsättningen är högst 25 000 euro under ett kalenderår, är deklarations- och betalningsperioden för moms ett kalenderår. Moms ska deklareras och betalas den 28 februari följande år.

Skattelättnad för små momsskydiga

En skattskyldige vars omsättning under räkenskapsperioden understiger 22.500 euro kan efter räkenskapsperiodens utgång vara berättigad till skattelättnad vid den nedre gränsen. Om omsättningen uppgår till högst 8.500 euro, kan den skattskyldige få i lättnad hela den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden. Om omsättningen är mellan 8.500 euro och 22.500 euro kan den skattskyldige få en partiell skattelättnad. Lättnaden beviljas endast på den skattskyldiges ansökan i efterhand. 

Skattekontoutdrag på papper mot beställning
Den automatiska postning av skattekontoutdragen i pappersform en gång i månaden har upphört från 1 maj 2011. Om du vill ha ett pappersutdrag även i fortsättningen, anmäl din önskan på skattekontots webbtjänst under punkten "Skattekontospecifika styruppgifter". 
Man kan anmäla ändringen också genom att ringa skattekontorådgivningen på tel. 020-697 057. Ha företagets FO-nummer till hands vid samtalet.

Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 8.500 euro

Rörelseverksamhet i liten skala har lämnats utanför mervärdesbeskattningen. Från och med 1.1.2004 bestäms gränsen för rörelseverksamhet i liten skala på basis av räkenskapsperiodens omsättning. Räkenskapsperioden för skattskyldig vars deklarationsperiod för skatter som ska deklareras och betalas på eget initiativ är ett kvartal eller ett kalenderår anses enligt mervärdesskattelagen (MomsL 208 a §) sammanfalla med ett kalenderår. Säljaren är inte momsskyldig om i mervärdesskattelagen avsedd räkenskapsperiodens omsättning är högst 8 500 euro.
Den som bedriver rörelseverksamhet i liten skala ska på förhand själv uppskatta om hans försäljning under räkenskapsperioden överstiger 8.500 euro eller inte. Om gränsen överskrids uppstår retroaktiv momsskyldighet på hela periodens försäljning. 

 

bottom of page