top of page

PRODUCENTANSVARET FRÅN 2024

AKTUELLT

Allmänt möte om producentansvaret för alla företag

Tidpunkt: 9 april kl. 13.00-15.00

Plats: Ålands sjöfartsmuseum, Hamngatan 2, Mariehamn.

 

På mötet ges information om hur projektet framskrider. Det blir även en diskussion om avtal mellan producenten och producentsammanslutningen och andra punkter.

Det är därför önskvärt att många producenter deltar för att få höra företagens syn.

 

Det är möjligt att delta i mötet även via webben (Teams).

Anmälan görs här.

BAKGRUND

Producentansvar för förpackningar, elektriska och elektroniska varor infördes på Åland den 1.7.2006. På grund av skattegränsen betraktades ett stort antal företag i landskapet som importörer och därmed producentansvarspliktiga, trots att de i praktiken var återförsäljare av varor för vilka importören i Finland redan uppfyllt sitt ansvar och erlagt avgifter.

Som följd av strängare lagstiftningen tvingades åländska företag ansluta sig till riksomfattande producentsammanslutningar och betala en separat avgift, vilket har lett till dyrare varor på Åland.

Den åländska särlagstiftningen för förpackningar omöjliggjorde integration med det riksomfattande återvinningssystemet. Mises dotterbolag Proans har temporärt fyllt den uppgiften sedan 2009, men upplägget motsvarade inte intentionen i direktivet, att sporra producenterna till bättre och miljövänligare förpackningar. Proans' verksamhet upphörde vid utgången av 2023.

 

NYA KRAV PÅ PRODUCENTERNA

Efter en lagändring 2023 meddelade landskapsregeringen att de åländska producenterna måste bilda en egen organisation som uppfyller lagens krav. En stor förändring är också att producentansvaret för förpackningar från 2024 utvidgats till alla företag, då företag med omsättning under en miljon euro per år tidigare var undantagna. Detta innebär att antalet producenter i praktiken ökat från ett hundratal till uppskattningsvis 500-700 stycken.

 

BILDANDET AV EN NY PRODUCENTSAMMANSLUTNING

Efter diskussioner mellan landskapet och näringslivets företrädare åtog sig Ålands näringsliv uppgiften att koordinera bildandet av en ny producentsammanslutning. Förhandlingar inleddes i oktober 2023 med två finländska producentsammanslutningar, av vilka den ena, Sumi Oy, visade intresse att gå vidare.

En arbetsgrupp har sedan januari utrett och planerat en ny organisation. Lösningen innebär att ett dotterbolag, Sumi Åland Ab, bildas för att hantera det åländska producentansvaret för förpackningar. Bolaget bildades i slutet av mars och därefter har förslag till avtal med producenterna utarbetats. Vidare kartläggs mängderna av olika fraktioner av förpackningsavfall samt görs upp förslag till medlemsavgifter. Förhandlingar förs med kommunerna och Mise kring insamling av förpackningar, insamlingspunkter och terminalfunktion ska beslutas samt avtal ingås med transportörer.

Landskapsregeringen har satt 30.6.2024 som gräns för när producentansvaret ska fungera enligt lagens ramar. Arbetsgruppens målsättning är att slutföra projektet i mitten av juni.

UTÖKAT ANSVAR 2025

Från den 1.1.2025 utvidgas producentansvaret med flera produktkategorier som innehåller plast, exempelvis ballonger och fiskeredskap.

DEFINITIONER

Med ”producent” avses enligt avfallslagen och enligt 4 § i landskapslagen (2018:83) en förpackare eller importör av de förpackade produkterna (eller tillverkare, i den mån det är fråga om service- eller odlarförpackningar eller muggar som säljs tomma till slutanvändarna och som hör till plastprodukter för engångsbruk samt deras korkar och lock), som är ålagd ett sådant producentansvar som avses i 6 kapitlet i avfallslagen.

 

”Aktör motsvarande producent” avser en aktör som är etablerad utanför Åland och som levererar produkter till producenter etablerade på Åland på annat sätt än genom distansförsäljning.

 

”Distansförsäljare” avser en enskild producent som är etablerad utanför Åland, som säljer produkter som avses i den gällande avfallslagen direkt till användare på Åland.
 

bottom of page