top of page

Arbetsgrupp föreslår ändringar i företagarpensionen

Underförsäkring av företagares arbete och därmed låg social trygghet är mest centrala problemet inom arbetspensionsförsäkringen för företagare, FöPL. Det konstaterar en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet, som dryftat utvecklingen av företagares arbetspensionsskydd.

Arbetsgruppens mål är att minska underförsäkringen och dess skadliga följder. En företagares arbetsinkomst bör tydligare än i dag stämma överens med det ekonomiska värdet av företagarens arbetsinsats. På så sätt kan syftet med FöPL-försäkringen nås, att trygga att företagare vid pensioneringen i skälig utsträckning bevarar den inkomstnivå de haft under sin tid i arbetslivet.

Enklare uppskattning, tätare uppföljning

Arbetsgruppen föreslår noggrannare bestämmelser i lagen om hur FöPL-arbetsinkomsten ska fastställas och dess nivå uppskattas. Utgångspunkten ska liksom nu vara den lön som skäligen bör betalas ifall en person med motsvarande yrkesskicklighet utför företagarens verksamhet.

Uppskattningen av arbetsinkomsten bör göras enhetligt på pensionsanstalterna och borde vara lättbegriplig ur företagarens perspektiv. Detta kunde ske med hjälp av en elektronisk räknare. Arbetsgruppen föreslår också att man ska följa upp nivån på företagarens FöPL-arbetsinkomst oftare och förbättra tillgången på information.

Dessutom borde sådant företagararbete som står utanför försäkringsskyldigheten enligt FöPL, utvecklas genom en försäkringsteknik som påminner om försäkringen för s.k. tillfälliga arbetsgivare.

Arbetsgruppens slutrapport sänds nu på remiss. Därefter inleds beredningen av lagändringarna. En kommande proposition blir en fråga för den nyvalda riksdagen och nästa regering.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page