top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Enhetligt patentsystem i EU

Det enhetliga patentet (Unitary Patent, UP) trädde i kraft den 1 juni och är ett nytt alternativ vid sidan av det klassiska europeiska patentet. Vid behov kan patenthavarens patent få enhetlig verkan på samma gång i alla länder som är med i det enhetliga patentsystemet.

Vid starten deltar 17 EU-medlemsländer i systemet: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike. Fler EU-medlemsländer kommer senare att tillkomma.

Ett enhetligt patent är förmånligare än ett europeiskt patent om sökanden vill att patentet ska vara i kraft i minst fyra EU-länder som är med i systemet.

Enhetlig patentdomstol

I det nya systemet kommer den nya enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court, UPC) att behandla tvister som gäller enhetliga patent och de klassiska europeiska patent som validerats i länder i systemet.

Patenthavaren kan lämna sitt europeiska patent utanför UPC-behandlingen (opt-out). Då behandlas tvisterna vid domstolen i varje enskilt land som förut. Den här möjligheten kräver en anmälan till UPC. Anmälan kan lämnas in när som helst under en övergångsperiod på sju år, förutsatt att en talan mot patentet inte har väckts vid UPC.

Funktionerna av centrala avdelningen vid den enhetliga patentdomstolen kommer att placeras i Paris och München. Dessutom har medlemsstaterna tillsammans inrättat lokala eller regionala avdelningar. En lokal avdelning kommer att inrättas i Finland. Då är det möjligt att avgöra tvister om enhetliga patent även i Finland.

En besvärsdomstol ska placeras i Luxemburg.0 kommentarer

Comments


bottom of page